Магістратура: освітня програма «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин, міжнародна та європейська економічна інтеграція
Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Конт.особи: гарант Матюшенко Ігор Юрійович, +38 (067) 571-06-09, imatyushenko@karazin.ua;
в.о. завідувача кафедри Зайцева Анна Сергіївна, +38 (050) 258-77-44, glazkova@karazin.ua
Перелік навчальних дисциплін

ФОКУС ПРОГРАМИ

Формування та розвиток професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному середовищі, здатність працювати автономно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти у сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Магістерська програма з міжнародної та європейської економічної інтеграції забезпечує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців зі збору, аналізу та поширення інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародної та європейської інтеграції, євроінтеграції України в умовах Індустрії 4.0 та трансформації Європейського Союзу.

Освітньо-професійна програма враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань міжнародної та європейської економічної інтеграції та формує економістів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати наявні методи економічного аналізу, але й розробляти нові для вирішення сучасних проблем міжнародної та європейської економічної інтеграції.

Робота в сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу, а також з урахуванням сучасних процесів трансформації Європейського Союзу.

Фахівці працюють в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, що орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері міжнародних інвестицій, міжнародного трансферу технологій, вибору розумної спеціалізація регіонів та формуванні смарт-сіті, міжнародного бізнес-менеджменту, міжнародної торгівлі у сфері розробки експортних стратегій України в умовах сучасних інтеграційних процесів, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, практичних аспектів Угоди про асоціацію України з ЄС.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньої програми «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» будують успішну карєру в транснаціональних компаніях, (в т.ч. й міжнародних та європейських банківських установах), маркетингових та консалтингових підприємствах, комунальних підприємствах, провідних українських підприємствах в сфері виробництва та торгівлі, що співпрацюють з міжнародними та європейськими партнерами, займаються інноваційним ІТ-бізнесом, аутсорсингом.

Чимало випускників займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, міській раді, митній службі, податкових органах, громадських організаціях. Можлива також і подальша наукова та викладацька діяльність, перш за все, у сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції.

Фахівці мають водночас декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема:

  • економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, міжнародної та європейської економічної інтеграції, сучасної економічної дипломатії в умовах міжнародної інтеграції, міжнародного інвестування та фінансів, міжнародного трансферу технологій, розумної спеціалізації регіонів та формування смарт-сіті, міжнародного бізнес-менеджменту (в тому числі ІТ-бізнесу);
  • менеджер зовнішньоекономічної діяльності у сфері розробки експортних стратегій України в умовах сучасних інтеграційних процесів, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, практичних аспектів Угоди про асоціацію України з ЄС та інших видів економічної діяльності.

Другий напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання міжнародних та європейських інтеграційних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Побудова професійної кар’єри фахівця з міжнародної та європейської економічної інтеграції спирається на комплекс накопичених знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • володіння кількома іноземними мовами;
  • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших;
  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і МЕВ, а саме: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародний бізнес-менеджмент, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, міжнародне інвестування тощо;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

Магістерська програма має виражене практичне спрямування, передбачає проходження виробничих практик та стажувань упродовж усього навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата, Європейська бізнес-асоціація, Європейська бізнес-асамблея, недержавні громадські організації тощо) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та сприяють міжнародній та європейській економічній інтеграції.

Навчання передбачає активну участь студентів у науковій роботі - конференціях, крулих столах, а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», який у 2020/2023 н.рр. проводиться на базі факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Також студенти, що навчаються на магістерській програмі, беруть активну участь у програмах неформальної освіти, що реалізуються на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, зокрема у європейському освітньому проекті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»

Випускник освітньої програми має можливість вступити на навчання на освітньо-науковий рівень доктор філософії та набувати додаткових компетентностей вищого рівня.


Презентація освітньої програми