Бакалаврат: спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин
Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
E-mail: meo@karazin.ua
Контактні особи: гарант Ханова Олена В'ячеславівна, +38 (050) 300-99-25, e.v.khanova@karazin.ua;
в.о. завідувача кафедри Зайцева Анна Сергіївна, +38 (050) 258-77-44, glazkova@karazin.ua

Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» передбачає загальну освіту в галузі міжнародних відносин, у якій поєднується отримання знань з економіки, МЕВ, дипломатії, права та іноземних мов. Особливістю програми є підготовка фахівців з поглибленим вивченням іноземних мов, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

ПРО ПРОФЕСІЮ

«Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти, переміщення товарів, капіталу та людей через кордони набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців в цей сфері стрімко зростає.

Бакалавр міжнародних економічних відносин має одночасно два напрями працевлаштування. Перший напрям передбачає професійну роботу «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг (в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності. Другий напрям – працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

ПРО КАР’ЄРУ

Бакалавр міжнародних економічних відносин призначений для кваліфікованої виконавської діяльності в галузі міжнародних економічних відносин, а саме у здійсненні зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, веденні міжнародних валютно-кредитних відносин, обліку і аналізу в системи світогосподарських зв’язків.

Бакалаври спеціальності працюють в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства). Крім того, фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посади працівників-виконавців нижчого рангу у державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств тощо) та у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп тощо) та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займатись перекладацькою діяльністю в галузі міжнародних відносин.в приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп тощо) та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займаються перекладацькою діяльністю.

Після здобуття освітнього рівня «бакалавр» випускники мають право вступати на навчання для здобуття освітнього рівня «магістр», а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти під час навчання, крім необхідних знань і навичок безпосередньо в галузі економічної діяльності і міжнародних відносин, опановують понад 2 тис. годин мовної підготовки, яка відповідає кваліфікації перекладача англійської мови. Вивчення другої мови (французької, німецької, іспанської) відбувається за вибором студента. Особлива увага приділяєтеся аспектам економіко-математичного моделювання господарських процесів, що надає студентам можливість оволодіти методами розрахунку, аналізу та моделювання бізнес-процесів на міжнародному рівні, що вкрай важливо для практичних здібностей випускників.

Викладання дисциплін за спеціальністю проводитися профільною кафедрою, викладачі якої, окрім теоретичних аспектів викладацької діяльності, мають практичний досвід роботи в професійній сфері.

Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик та стажувань продовж усіх років навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності.


Презентація спеціальності