Освітня програма «Міжнародні фінанси»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародні фінанси»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародні фінанси


Випускова кафедра: міжнародного бізнесу та економічної теорії
Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-78
Телефон: +38 (057) 707-53-51
E-mail:
ec_teor@karazin.ua
Контактні особи: Кондратенко Наталя Дмитрівна, +38 (050) 976-36-94, ndkondratenko@karazin.ua;
гарант програми: Шкодіна Ірина Віталіївна, iryna.shkodina@karazin.ua
завідувач кафедри: Дерід Ірина Олександрівна, +38 (097) 153-16-90, i.a.derid@karazin.ua


Пам’ятка абітурієнту
Оновлені Правила прийому до університету
Вимоги до мотиваційних листів вступників
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародні фінанси» є відповіддю на актуальні тенденції в міжнародних економічних відносинах, які пов’язані із глобалізацією фінансових ринків та валютною інтеграцією. Базується на фундаментальній загальноекономічній підготовці, дослідженнях міжнародних економічних відносин та фокусується на здобуті студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, вмінь та розуміння фінансових аспектів міжнародного бізнесу та світової торгівлі, валютних та інвестиційних ризиків, фінансових інновацій та формуванні у студента соціальних навичок. Змістовна унікальність програми полягає в ефективному поєднанні фундаментальної загальноекономічної підготовки з опрацюванням практичних ситуацій з акцентом на новітні тенденції в міжнародній фінансовій галузі (навчальний план створено спільно з роботодавцями).

ПРО ПРОФЕСІЮ

Фінансист – одна з найпрестижніших професій у світі. Основне завдання фінансиста – примножити капітал. Фінансист отримує навички та знання в таких галузях як міжнародна торгівля, міжнародні інвестиції, валютні відносини, фінансові інновацій, управління фінансами міжнародної компанії. Такі фахівці необхідні і інвестиційним фондам, і банкам, і біржам, і страховим компаніям, і звичайним підприємствам, і гігантським транснаціональним корпораціям, і органам місцевого та державного управління. При цьому, фінансист може обрати певний напрямок: податки, страхування, інвестиційна діяльність, фінансове планування та звітність, управління корпоративними фінансами тощо.

Як зазначав Бенджамін Франклін, інвестиції у знання завжди дають найбільший прибуток, тож зроби внесок у своє майбутнє – вивчай міжнародні фінанси у Каразінському університеті.

ПРО КАР’ЄРУ

Глобалізація економіки стала причиною створення світовими корпораціями своїх дочірніх компаній в різних країнах світу. Ці корпорації вимагають професіоналів, які добре обізнані в сфері фінансування міжнародного бізнесу. Здобута освіта з міжнародних фінансів надасть унікальні можливості для кар’єрного росту в компаніях всього світу та державних інституціях, оскільки фахівець може виконувати професійні задачі в різних відділах міжнародної компанії та органів державного управління.

Можливі первинні професії: менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, помічник керівника підприємства (установи, організації), фахівець з фінансово-економічної безпеки, менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, фахівець з біржових операцій, фахівець з корпоративного управління.

Також компетентності, здобуті під час навчання за цією освітньою програмою, дають можливість працювати на таких посадах, як економіст з фінансовою роботи, економіст, відповідальний працівник банку (філіалу банку, іншої фінансової установи), аудитор, експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, економіст з міжнародної торгівлі. Також випускник має здатність до перекладацької діяльності в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, що реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації та банки), науково-дослідницькі інституції, фізична особа-підприємець.

ПРО НАВЧАННЯ

Фінансист-міжнародник – це фахівець, що розуміється на міжнародних економічних відносинах, основах міжнародного бізнесу та володіє знаннями та вміннями у сфері міжнародних фінансів. Сьогоднішні міжнародні фінансові інститути є опорою цивілізованого суспільства та бізнесу.

Навчальний процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня. Вивчаються такі дисципліни: країнознавство, основи менеджменту та маркетингу, макро- та мікроекономіка, теорія статистики, гроші та кредит, світова економіка, міжнародні економічні відносини, фінанси, міжнародна банківська справа, бухгалтерський облік, економіка підприємства, міжнародні інвестиції, управління фінансовими ризиками, міжнародне оподаткування, міжнародне фінансове планування, інформаційні системи і технології фінансової звітності, міжнародні фінанси, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне публічне і приватне право.

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Великий обсяг академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської як основної та німецької, французької або іспанської як другої іноземної мови.

Для закріплення здобутих знань, навичок та вмінь передбачено проходження перекладацької та виробничої практики.

Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Презентація освітньої програми