Магістратура: спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин

Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Конт. особи: Гончаренко Владислав Васильович, +38(050) 634-26-59, prof.goncharenko@gmail.com
в.о. завідувача кафедри Зайцева Анна Сергіївна, +38 (050) 258-77-44, glazkova@karazin.ua

Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Формування та розвиток професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному контексті, здатність працювати автономно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Магістерська програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з реалізації зовнішньоекономічної діяльності шляхом забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної підготовки фахівців зі збору, аналізу та поширенню інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародних економічних відносин.

Підготовка фахівця з міжнародних економічних відносин надає конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон’юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг (в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності.

Другий напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

ПРО КАР’ЄРУ

Побудова професійної кар’єри фахівця в сфері міжнародних економічних відносин спирається на комплекс накопичених знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • володіння іноземними мовами;
  • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших;
  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

Весь цей комплекс знань засвоюється студентом під час навчання за спеціальністю та використовується в подальшій професійній діяльності.

Випускники спеціальності знаходять роботу в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, як орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Серед них: транснаціональні компанії, (в т.ч. й міжнародні банківські установи), маркетингові та консалтингові підприємства, провідні вітчизняні підприємства в сфері виробництва та торгівлі. Значна кількість випускників обирають напрям роботи в інноваційних сферах економіки – ІТ-бізнесі, аутсорсингу.

Чимало випускників займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, митній службі, податкових органах, громадських організаціях). Підготовка за спеціальністю також передбачає майбутню наукову та викладацьку діяльність.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Випускники спеціальності «Міжнародні еокномічні відносини» є ініціативними та здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного міжнародного економічного середовища. Освітньо-професійна програма враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання двох спеціалізацій та формує економістів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати наявні методи економічного аналізу, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик та стажувань упродовж усіх років навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Навчання передбачає активну участь студента у науковій роботі, в результаті якої студенти мають власні наукові публікації. Магістр міжнародних економічних відносин може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор філософії та набувати додаткових кваліфікацій того ж рівня.


Презентація спеціальності