Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


Отримання Україною незалежності зумовило зростання потреби у фахівцях з міжнародних відносин, їх підготовка була покладена на три класичні університети – Київський, Львівський, Харківський. Відповідно до цього, під керівництвом д-ра геогр. наук, заслуженого діяча науки і техніки України, проф. Голікова Артура Павловича у 1998 р. в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна була створена кафедра міжнародних економічних відносин, а 2019 року кафедрі було присвоєно ім'я Артура Голікова.

За час свого існування кафедра пройшла значний шлях зі свого зростання та розвитку і здійснила вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі міжнародних економічних відносин, туристичної діяльності, розвитку вітчизняної науки.

Забезпечення навчального процесу

Викладання навчальних дисциплін здійснюється професорами, які мають науковий ступінь доктора наук, доцентами, кандидатами наук, а також викладачами зі значним педагогічним і практичним досвідом праці. Особлива увага приділяється передачі студентам економічних знань, знань з міжнародного права, іноземних мов, інформаційних технологій та комп’ютерної майстерності. Для цього використовуються лінгофонні центри, комп’ютерні класи. Крім обов’язкового вивченні англійської мови студенти, за бажанням, мають можливість вивчати німецьку, французьку, італійську, китайську, арабську та інші мови.

Кафедра здійснює підготовку:

Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів держави. Форми навчання – денна та заочна (дистанційна). Навчальний процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Крім того, викладачами кафедри забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE.

Кафедра плідно співпрацює у науковому, науково-методичному й викладацькому напрямках з Київським інститутом міжнародних відносин, кафедрами міжнародних економічних відносин Львівського й Одеського національних університетів, професори яких беруть безпосередню участь у навчальній та науковій діяльності.

Наукова робота кафедри

На кафедрі міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах. Наукові статті співробітників публікуються як в українських наукових видіннях, так і за кордоном. Високу оцінку у наукових та педагогічних колах отримали наукові монографії співробітників кафедри, зокрема, «Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації» (2015 р.), підручники «Міжнародні економічні відносини» (2015 р.), «Світова економіка» (2015 р.), навчальний посібник «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2016 р.) й ін.

Доброю традицією для кафедри стало проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», яка дає змогу молодим дослідникам набути позитивного досвіду участі у наукових заходах високого рівня.

Зараз кафедра працює над науково-дослідною темою «Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин» (керівники: проф. Голіков А.П., проф. Довгаль О.А.).

Аспірантура і спеціалізована вчена рада

При кафедрі функціонує аспірантура. З 2010-го року працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Практики і міжнародне співробітництво

Протягом існування кафедри підготовлено сотні спеціалістів, які успішно працюють у різних галузях науки та виробництва; серед них отримали освіту, закінчили аспірантуру та захистили дисертації громадяни Китаю, Росії, Білорусі, Туркменістану, В’єтнаму, Ізраїлю, Марокко, Йорданії, Туреччини та ін.

Практична підготовка студентів кафедри передбачає проходження кількох видів практик, особлива увага традиційно приділяється виробничим практикам. Основними базами для практик цього виду є комітети Верховної ради України, Міністерство закордонних справ, департаменти з міжнародного співробітництва обласних державних адміністрацій та міських виконавчих рад, а також підприємства і організації різних форм власності. Проводиться також закордонне стажування (Китай, Італія, Польща, Угорщина, Литва й ін.).

Останніми роками особливого розповсюдження набуває підтримка академічної мобільності студентів: вже більше 30 бакалаврів і магістрів отримали можливість паралельного навчання за кордоном (у ВНЗ Чехії, Німеччини, Італії, Польщі та ін.).

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри отримують дипломи бакалаврів та магістрів міжнародних економічних відносин. На другому (магістерському) рівні вищої освіти надається кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин, що значно підвищує їх соціальну значущість на ринку праці.

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств і фірм, туристичні агенції, торговельні представництва за кордоном, митна служба, дипломатична та консульська служба. При бажанні продовжувати навчання студенти-відмінники можуть скласти екзамени до аспірантури, при успішному закінченні якої отримають науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності міжнародні економічні відносини.

У процесі навчання бажаючим надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу.