Магістратура: спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин

Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Гарант програми: Гончаренко Владислав Васильович

Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Формування та розвиток професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному контексті, здатність працювати автономно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Магістерська програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з реалізації зовнішньоекономічної діяльності шляхом забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної підготовки фахівців зі збору, аналізу та поширенню інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародних економічних відносин.

Підготовка фахівця з міжнародних економічних відносин надає конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон’юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг (в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності.

Другий напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

ПРО КАР’ЄРУ

Побудова професійної кар’єри фахівця в сфері міжнародних економічних відносин спирається на комплекс накопичених знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • володіння іноземними мовами;
  • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших;
  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

Весь цей комплекс знань засвоюється студентом під час навчання за спеціальністю та використовується в подальшій професійній діяльності.

Випускники спеціальності знаходять роботу в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, як орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Серед них: транснаціональні компанії, (в т.ч. й міжнародні банківські установи), маркетингові та консалтингові підприємства, провідні вітчизняні підприємства в сфері виробництва та торгівлі. Значна кількість випускників обирають напрям роботи в інноваційних сферах економіки – ІТ-бізнесі, аутсорсингу.

Чимало випускників займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, митній службі, податкових органах, громадських організаціях). Підготовка за спеціальністю також передбачає майбутню наукову та викладацьку діяльність.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Випускники спеціальності «Міжнародні еокномічні відносини» є ініціативними та здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного міжнародного економічного середовища. Освітньо-професійна програма враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання двох спеціалізацій та формує економістів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати наявні методи економічного аналізу, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик та стажувань упродовж усіх років навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Навчання передбачає активну участь студента у науковій роботі, в результаті якої студенти мають власні наукові публікації. Магістр міжнародних економічних відносин може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор філософії та набувати додаткових кваліфікацій того ж рівня.


Презентація спеціальності

Яндекс.Метрика