Організація освітнього процесу


Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу навчання студентів відбувається за денною, заочною (дистанційною) формами, які можуть поєднуватися. Навчальний процес за денною формою організовується за семестровою системою. Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше, ніж 8 тижнів.

Успішність студента фіксується в індивідуальному навчальному плані, який містить інформацію про перелік навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження та оцінювання студента.

Навчальний процес здійснюється у формі навчальних та індивідуальних занять, практик, контрольних заходів та самостійної роботи. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття (курсові роботи, реферати) та консультації.

Контроль успішності студентів здійснюється у формі усного опитування, письмового тестування колоквіуму, виступів студентів на семінарських заняттях тощо. З цією ж метою проводяться ректорські контрольні роботи. Після закінчення навчання за певним рівнем вищої освіти проводиться підсумкова атестація.

На сайті розміщено: