Видання кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова: монографії


Довгаль О. А. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : монографія / О. А. Довгаль, Є. В. Фоміна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 192 с.

Монографія присвячена дослідженню передумов, детермінант та особливостей процесу інтелектуалізації глобального економічного розвитку. Основну увагу зосереджено на аналізі інтелектуальних економічних ресурсів як інноваційного потенціалу глобальної економіки, які визначають якість виробленої продукції та послуг, структуру національної економіки, ефективність її функціонування, а їх складовими є інформація, наукові знання, а також професійний, науковий і культурний потенціал суспільства. Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вишів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О. А. Довгаль. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 528 с.

У колективній монографії автори дали своє бачення розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів, які все більше вирішальним чином впливають не тільки на форми і методи, а й на формування стратегії і тактики дії субʼєктів міжнародних економічних відносин через призму їх інтересів. Основну увагу зосереджено на аналізі міжнародного досвіду та потенціалу формування стратегії розвитку України в умовах протистояння глобальним викликам. Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вишів, фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Рєзніков В. В. Державна політика у сфері європейської інтеграції України: теорія, методологія, практика Х.: НУЦЗУ, 2020.

Розкрито теоретико-методологічні та практичні аспекти забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України. Проаналізовано досвід євроінтеграції, особливості формування та реалізації державної інтеграційної політики та стратегії у різних країнах. Висвітлено основні теоретичні концепції та організаційні моделі забезпечення процесів міжнародної та європейської інтеграції. Запропоновано концептуальні підходи до формування та реалізації державних стратегій у сфері європейської інтеграції України. Для науковців, наукових працівників державних органів влади, аспірантів, студентів, які займаються питаннями публічного управління та державного регулювання у сфері європейської інтеграції України.

Ревякін Г. В. Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи : монографія / Г. В. Ревякін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 140 с.

У монографії автори дали своє бачення особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Основну увагу зосереджено на організаційно-економічних засадах підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору.Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вишів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Довгаль О. А. Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС / О. А. Довгаль, А. Ю. Таран : монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 252 с.

Монографія присвячена дослідженню ключових засад, детермінант та інституціональних засобів формування й забезпечення технологічного лідерства Німеччини в європейській економічній системі. Основну увагу зосереджено на аналізі інтеграційного потенціалу та поліструктурного характеру сучасного технологічного лідерства Німеччини з урахуванням таких детермінант, як інформаційна адаптивність, інноваційна спрямованість та синергетична ефективність. Проведені дослідження напрямів та тенденцій технологічного розвитку на основі аналізу практики визначення перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності країн світу можуть бути застосовані в Україні з метою розв’язання національних проблем соціально-економічного розвитку в умовах нової промислової революції.

Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 540 с.

У колективній монографії автори дали своє бачення теоретичних та практичних аспектів процесів глобалізації та регіоналізації як векторів розвитку міжнародних економічних відносин, які справляють і в найближчі десятиліття справлятимуть усе більший вплив на світову економіку. Основну увагу зосереджено на аналізі сучасного стану та перспектив участі України в міжнародних економічних відносинах. Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем : монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 448 с. Укр. мова ISBN 978-966-8177-79-8

У монографії досліджено особливості технологічного розвитку економік країн світу для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової ревоюції, а саме, визначено тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у країнах світу й Україні, в тому числі наведено основні напрями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій, найбільш перспективних для розвинених країн, країн, що розвиваються, та України. Запропоновано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції, визначено напрями використання конвергентних технологій в Україні на прикладі модернізації авіакосмічного комплексу, а також наведено пропозиції щодо інфраструктури вітчизняного дослідницького простору відповідно до європейської практики.

Сидоров В. И. Исламская финансовая система : монография / В. И. Сидоров, Салах Гасим, Н. С. Гайдей. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 420 с. (содержание)

В монографии рассмотрены особенности становления, развития и функционирования исламской финансовой системы. Значительное внимание уделено вопросам имплементации исламских финансовых принципов в национальных системах мировой экономики, а также глобальным перспективам развития исламской индустрии. Для ученых, преподавателей и студентов высших учебных заведений, специалистов-практиков в области финансов и международных экономических отношений, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами исламской экономики и финансов.

Матюшенко І.Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки : моногр. / І.Ю. Матюшенко. – Харків : ФОП Александрова К. М., 2016. – 556 с. ISBN 978-966-2194-53-1

У монографії з позиції синергетичної парадигми обґрунтовано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні як ключового фактора вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції. Наведено основні тенденції розвитку конвергентних технологій і визначено передові виробничі технології, найбільш перспективні для споживача у розвинених країнах. Проведено оцінку умов створення, стану та реалізації інноваційного потенціалу, побудовано імітаційну модель і розроблено сценарії науково-інноваційного розвитку України. Обґрунтовано методичний підхід до форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку складових конвергентних технологій.

Перспективи форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу і Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 272 с. ISBN 978-966-392

Викладено аналіз пріоритетів науково-технічної діяльності і нанодосліджень в Україні. Представлена прогнозна оцінка застосування нанотехнологій і наноматеріалів в економіках провідних країн світу, проведено аналіз досліджень зі створення нанотехнологій і нових матеріалів для промисловості України. На основі форсайт-прогнозування обґрунтовано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів нанотехнологічних досліджень і розвитку нанотехнологій в економіці України.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія / кол. авт.; за ред.. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 316 с. ISBN 978-285-187-8

У колективній монографії автори дали своє бачення теоретичних та практичних аспектів нових процесів і тенденцій трансформації міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації, які справляють і в найближчі десятиліття будуть справляти все більший вплив на всю світову економіку. Основну увагу зосереджено на аналізі сучасного стану та перспектив участі України в міжнародних економічних відносинах. Робота призначена для науковців, викладачів, аспірантів т студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

NBIC-технології як ключовий фактор розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мікроелектроніки в країнах світу і Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 392 с. ISBN 976-966-392-357-4

Викладено аналіз перспектив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та мікроелектроніки як складової впровадження NBIC-технологій у провідних країнах світу. Розглянуто впровадження і перспективні розробки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Наведено характеристику напрямів розвитку телекомунікаційної галузі країн світу і України, зокрема супутникового зв’язку і мовлення, а також визначено шляхи вирішення проблеми захисту кіберпростору в країнах світу і Україні. Обґрунтовано перспективи створення і використання мікроелектронної техніки як матеріального базісу для розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні.

Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практика реалізації: монографія. – Х.: ТОВ «оберіг», 2015. – 364 с. ISBN 978-966-8689-34-5

У монографії досліджено теоретико-методологічні особливості становлення українсько-американського стратегічного партнерства, появи українського питання як окремого напрямку американської зовнішньої політики. Розглянуто засади інституційного, організаційного та концептуального забезпечення українсько-американського стратегічного партнерства на сучасному етапі. Робота призначена для науковців, викладачів, аспірантів, фахівців з міжнародних відносин, аналітиків і всіх хто цікавиться розвитком сучасних міжнародних відносин.

Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. М. О. Кизима, канд. техн. наук, проф. І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с. ISBN 978-966-392-465-6

Викладено загальні принципи і особливості роботи Світової організації торгівлі (СОТ), результати п’ятирічного періоду роботи економіки України в умовах асиметрії угод у рамках СОТ. Проведена оцінка наслідків від членства в СОТ для «базових» експортних галузей економіки України в умовах поглиблення інтеграції з ЄС і розвитку співробітництва з країнами Митного союзу ЄврАзЕС. Надані рекомендації щодо необхідних заходів для реалізації можливостей і усунення загроз для розвитку експорту і стабілізації внутрішнього ринку продукції основних галузей агропромислового комплексу і промисловості в умовах роботи в СОТ.

Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М. О. Кизима, канд. техн. наук, проф. І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с. ISBN 978-966-392-468-7

Обґрунтовано об’єктивну необхідність інтегрування України до регіональних об’єднань, роглянуто особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань на Євразійському континенті та визначено фактори, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі в інтеграційних об’єднаннях. Проведено аналіз передумов і перспектив створення Україною інтеграційних об’єднань на регіональному рівні, виконано порівняльну оцінку потенціалу регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС, розглянуто процеси поглиблення інтеграції України з ЄС з урахуванням асиметрії угоди про Асоціацію з ЄС, визначено перспективи розвитку співпраці України з СНД / ЄврАзЕС з урахуванням асиметрії відношень, а також проведено порівняння форм регіональної економічної інтеграції України.

Хаустова В.Є., Григорова-Беренда Л.І. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 192 с. укр..мова. ISBN 978-966-392-425-0

У монографії подано результати дослідження, спрямованого на теоретичне обґрунтування і розробку методичних рекомендацій з проведення оцінки та діагностики зовнішньоекономічної безпеки України. Проаналізовано особливості зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в Україні та проблеми чинного законодавства з її регулювання. Розглянуто теорію та практику оцінки та діагностики зовнішньоекономічної безпеки країни та запропоновано методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки, що ґрунтується на методі моніторингу основних макроекономічних показників. Рекомендовано для науковців, фахівців у сфері державного та регіонального управління, аналітиків і консультантів, що працюють у сфері зовнішньоекономічних відносин, студентів вищих навчальних закладів та ін. зацікавлених сторін.

Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України / І.Ю. Матюшенко, В.М. Дмітрієв, О.В. Азаренкова / монографія – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 – 184 с. ISBN 978-966-285-055-0

У монографії викладено загальні принципи і особливості здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності в Україні з урахуванням її міжнародної інтеграції. Розглянуті законодавчі основи і перспективи розвитку в Україні спільних підприємств, реалізації національних проектів і державних інвестиційних програм, а також механізми активізації інвестиційної та підприємницької діяльності в умовах поглиблення інтеграції з ЄС і країнами Митного союзу ЄврАзЕС. Монографія призначена для студентів, аспірантів, науковців та викладачів, які цікавляться особливостями розвитку інвестиційної та підприємницької діяльності в Україні в умовах її інтеграції до світової господарської системи.

Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : монографія / Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В. – Х. : ВД «Інжек», 2012. – 492 с. ISBN 978-966-392-386-4

Проведено аналітичне дослідження напрямів впровадження інформаційних технологій за участю держави, а також розвитку їх ринку в економіках країн світу та України. Розглянуто можливі напрями вирішення проблем захисту інформаційних продуктів, ведення електронного бізнесу та використання аутсорсингового механізму розвитку сучасних ІТ-підприємств. Окрему увагу приділено перспективам розвитку телекомунікаційної галузі, використанню методів і засобів штучного інтелекту та сучасним тенденціям розвитку матеріального «базису» інформаційно-комунікаційних технологій.

Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Купріянова В. С. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні : Монографія.– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 228 с. ISBN 978-966-392-377-2

У монографії комплексно розкрито широке коло питань, пов’язаних з цивільною авіаційною промисловістю України та державною підтримкою її розвитку. Проведено аналіз ринку авіаперевезень у світі і в Україні та визначено тенденції його розвитку в комплексі з проблемами авіаперевізників й аеропортів. Проаналізовано тенденції розвитку світової авіаційної промисловості, а також фактори, що визначають тенденції розвитку вітчизняної галузі. Досліджено механізм державної підтримки розвитку авіаційної промисловості України та провідних країн світу, а також використання методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів підтримки вітчизняної авіаційної промисловості.

Харьковская область, региональное развитие: состояние и перспективы: монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, М.В. Шуба / Под ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. В.С. Бакирова. – X.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описано чинники виробництва, їх роль і значення в соціально-економічному розвитку регіону. Розкрито проблеми та перспективи розвитку. Призначена для широкого кола читачів, які цікавляться історією, географією, економікою Харківщини, фахівців у галузі регіональної політики, викладачів середніх і вищих навчальних закладів, учнів.
Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : монографія / Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. – Х. : ВД «Інжек», 2011. – 392 с. ISBN 978-966-392-378-9

Проведено аналітичне дослідження проблем і перспектив конвергенції нано-, біо-, інформаційних і когнітивних технологій (NBIC-технологій) як ключового фактору становлення шостого технологічного укладу в країнах світу та основи побудови економіки випереджального розвитку. Розглянуто можливі напрямки комерціалізації нанотехнологій в економіці, а також наведено аналіз досвіду державного регулювання розвитку наноіндустрії у провідних країнах світу. Особливу увагу приділено оцінці стану розвитку нанотехнологій в Україні, необхідності розробки теоретичних положень і методичних підходів щодо обґрунтування організаційно-економічного механізму забезпечення науково-технічних досліджень і комерціалізації нанотехнологій у країні та реформування на цій основі її економіки.

Гончаренко Н.І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації: Монографія / Н.І. Гончаренко. – Харків: Екограф, 2011. – 152 с. ISBN 978-966-7655-56-3

Дослідження присвячено удосконаленню теоретико-методологічних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічних передумов розвитку економічного співробітництва між Євросоюзом і Україною на рівноправних засадах в умовах лібералізації світогосподарських відносин. Особлива увага приділена аналізу теоретичних основ розвитку світового господарства в контексті економічного лібералізму, досліджено інституційну основу економічної лібералізації у сучасній світогосподарській системі. Проаналізовано розвиток відкритості економік країн у рамках інтеграційних процесів в Європі, досліджено розвиток міжнародних економічних відносин України та Європейського Союзу в контексті економічної лібералізації. Визначено напрямки розвитку економічної взаємодії України і Європейського Союзу в контексті економічної лібералізації, розроблено економіко-математичну модель збалансованого економічного зростання країни в процесі лібералізації відносин в системі світового господарства.

Рєзніков В.В. Формування комплексного підходу щодо вдосконалення державного регулювання механізму міжнародної інтеграції України: Монографія // В.В. Рєзніков. Харків: Екограф, 2011. 168 с. ISВN 978-966-7655-58-7

У монографії висвітлено основні теоретичні концепції та організаційні моделі забезпечення процесів міжнародної економічної інтеграції. Докладно розкрито сутність і теоретично обґрунтовано поняття інтеграції міст та визначено їх роль у світовому господарстві, як інтеграційного ядра економічної системи країни. Представлено аналіз сучасного інтеграційного потенціалу найбільших українських міст та визначено рівень диспропорцій економічного розвитку міських комплексів в контексті міжнародної інтеграції. В контексті економічних змін і потреб сьогодення розроблено механізм державного регулювання процесів міжнародної інтеграції України. Робота призначена для студентів, аспірантів, економістів та міжнародників, наукових працівників державних органів влади та всіх, кого цікавлять питання зовнішньоекономічних зв'язків країн світу та державного регулювання.

Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Полтарак Н. І. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу: Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.– 328 с. ISBN 978-966-392-251-5

Комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з основами господарювання суб’єктів малого бізнесу та державної підтримки його розвитку. Проведено аналіз стану малого бізнесу та проблем його розвитку. Для підвищення ефективності державних заходів підтримки розвитку малого бізнесу подано комплексний підхід щодо оцінки його стану та динаміки розвитку, а також її практичне використання. Досліджено механізм державної підтримки розвитку малого бізнесу України та провідних країн світу. Проаналізовано сукупність програм державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні та її областях, визначено недоліки програм. Досліджено переваги використання методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів підтримки малого бізнесу в Україні.

Голіков А.П., Гасім С, Рубцова М.Ю. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки: Монографія // А.П. Голіков, С. Гасім, М.Ю. Рубцова. Харків: Екограф, 2009. – 122 с.

Активне освоєння Україною нових, перспективних ринків країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки дозволить нашій державі не тільки надати сильний імпульс подальшому розвиткові її економічного, науково-технічного та інтелектуального потенціалів, але і взяти активну участь у реалізації міжнародних проектів і програм трансформації регіону Перської затоки. Отже, визначення шляхів реалізації експортного потенціалу України та розширення ринків збуту українських товарів на світовому ринку, в тому числі і на ринку країн Перської затоки, є необхідною передумовою для розв'язання завдань економічного і технологічного розвитку України.

Гасим Салах. Украино-марокканские отношения как изоморфная модель экономического сотрудничества Украины со странами Африки: Монография. Харьков: Экограф, 2007. 216 с.

У монографії розглянуто україно-марокканські економічні відносини з наступною проекцією на розвиток співробітництва України з країнами Африки.У даній роботі торгово-економічні відносини Королівства Марокко та України вивчені в якості моделі розвитку відносин України з усіма країнами Африки. Була зроблена спроба показати на прикладі Королівства Марокко, як Україна може використовувати свої конкурентні переваги в країнах Африки, успішно конкуруючи з розвиненими країнами.