Видання кафедри міжнародних економічних відносин: навчальні посібники та довідники


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»: навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016.- 116 с. ISBN 978-285-260-8

У посібнику висвітлюються основні положення спеціальності з міжнародних економічних відносин, розкривається сутність наукових понять «світове господарство» та «міжнародні економічні відносин», їх термінологічний апарат, основні складові, місце та значення в системі сучасних наук, перспективи розвитку.

Григорова-Беренда Л. І., Шуба М. В. Теорія і практика зовнішньої торгівлі: навчальний посібник – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – с. 136.

У навчальному посібнику викладені основи торгівельної справи; основні поняття, методи, види та форми міжнародної та зовнішньої торгівлі; охарактеризовані окремі світові ринки товарів і послуг; розкриті механізми державного регулювання зовнішньої торгівлі та особливості міжнародної торгової політики.Призначений для студентів ВНЗ економічних спеціальностей.

Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції: навчальний посібник / І.Ю. Матюшенко, С.В. Беренда, В.В. Рєзніков. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 496 с. ISBN 978-966-285-214-1

У посібнику описано теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції на різних рівнях економічних систем. Розглянуто особливості Світової організації торгівлі як глобального регулятора міжнародних інтеграційних процесів і наслідки для України від підписання угоди з СОТ. Робота призначена для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів – міжнародників, фахівців, що займаються євроінтеграцією і міжнародними економічними відносинами.

Інноваційна економіка: навчальний посібник / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 148 с. ISBN 978-966-285-177-9

У посібнику узагальнено матеріал, що відбиває теоретичні концепції інноваційної економіки та практичні підходи до їх використання з урахуванням реальних проблем, суперечностей та тенденцій у розвитку сучасної інноваційної економіки на національному та міжнародному рівнях в умовах глобальної трансформації. Основну увагу у навчальному посібнику приділено концептуальним засадам інноваційної економіки, розкриттю змісту її структурних складових та сучасним тенденціям розвитку. Робота призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців – практиків у галузі інноваційних процесів і механізмів інноваційного розвитку.

Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред.. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. ISBN 978-966-285-134-2

Підручник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини» згідно з державною програмою Міністерства освіти і науки України. У підручнику в логічній послідовності розкриваються сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин у процесі глобалізації. Робота призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців – практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Світова економіка: підручник / за ред.. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с. ISBN 978-966-285-135-9

Підручник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Світова економіка» згідно з державною програмою Міністерства освіти і науки України. У підручнику в логічній послідовності розкриваються сучасний зміст, основні структурні характеристики світової економіки, аналізуються тенденції та перспективи розвитку національних економік в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності. Робота призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців – практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Міжнародні організації: навчальний посібник / А.П. Голіков, С. Гасім, О.В. Журавльов – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчально-методичний посібник містить робочу програму, лекції, загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні організації», тематику семінарів, індивідуальних і контрольних робіт та методичні вказівки до їх підготовки. Надані питання до модульного і підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів та перелік рекомендованої літератури. Робота призначена для викладачів, студентів, наукових співробітників та практичних працівників, що працюють або планують працювати у сфері міжнародних економічних відносин.

Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с. ISBN 978-966-285-044-4

У посібнику описані теоретичні засади інвестування. Розкриті особливості міжнародної підприємницької діяльності та міжнародних операцій з цінними паперами. Наведена процедура прийняття рішень щодо інвестування у реальні та інноваційні проекти. Розглянуті механізми регулювання і стимулювання інвестиційної діяльності та їх особливості в контексті міжнародної інтеграції України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів-міжнародників, фахівців, що займаються міжнародною інвестиційною діяльністю.

Довгаль О.А. Інноваційна економіка: Тексти лекцій. – Харків, Екограф, 2012. – 146 с. ISBN 978-966-7655-61-7

Тексти лекцій містять основні теоретичні положення та визначення, що розкривають зміст дисципліни. Для студентів спеціальності 7-8.030203 — міжнародні економічні відносини (освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, спеціаліст)

Дмітрієв В.М. Правове регулювання ЗЕД: мінімізація ризиків у зовнішньо-економічних відносинах. Навчальний посібник / За участю Завгородньоі А.І. X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 64 с.

У навчальному посібнику «Правове регулювання ЗЕД: мінімізація ризиків у зовнішньоекономічних відносинах» розглядаються питання виникнення ризиків у зовнішньоекономічних відносинах, їх класифікації та застосування правових інструментів з мінімізації ризиків у різних торгово-економічних ситуаціях. Даний посібник є логічним продовженням раніше створеного навчального посібника «Правове регулювання зовнішньоторговельних операцій», оскільки в ньому також, з урахуванням норм чинного законодавства України та узагальненої практики міжнародних торгово-економічних відносин, всебічно розглядаються різні аспекти, що впливають на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та які мають загрозу для її результатів.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів: Навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2009. – 222 с.

У посібнику висвітлюються основні методи і прийоми економіко-математичного моделювання, що можуть бути використані для дослідження й планування зовнішньоекономічних операцій у світогосподарських процесах. Особлива увага приділяється методам одновимірного та багатовимірного аналізу для визначення та оцінки зв'язків у світогосподарських процесах їх класифікації прогнозування. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, схемами, запитаннями і завданнями для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наводиться список рекомендованої літератури. Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна економіка", "Країнознавство". Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.

Економіка України: навч. посіб. / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – К.: Знання, 2009. – 286 с.

Розглядаються найважливіші особливості економіки України. Розкриваються фактори виробництва, що визначають можливості розвитку і спеціалізацію економіки України в міжнародному поділі праці. Характеризуються сучасна структура господарства країни, особливості його розміщення, проблеми і тенденції в його динаміці. Показано перспективи розвитку галузей вітчизняної економіки в контексті європейського вибору України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів-практиків, фахівців, яких цікавлять питання розвитку і розміщення продуктивних сил України.

Голіков А.П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування / за ред. Голікова А.П.: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с. ISBN 978-966-364-964-1

Навчальний посібник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин. У першій частині викладаються теоретико-методологічні засади регіональної економіки, стратегія та концептуальні положення її розвитку. Розглядаються конкурентоспроможність регіонів, транскордонне співробітництво, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. У другій частині викладені сучасні науково-практичні підходи до системи природокористування та висвітлюється роль екології в забезпеченні сталого розвитку економіки.

Голиков А.П., Казакова Н.А., Прав Ю.Г. Региональная политика и экономическое развитие: европейский контекст: Учебное пособие. – Харьков: Экограф, 2009. – 240 с.

Розглядаються роль та значення регіональної політики в економічному розвитку країн Євросоюзу. Викладається концепція і стратегія оптимального розвитку регіонів України. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних і географічних спеціальностей, фахівців у галузі регіональної політики та економіки, наукових працівників.

Черномаз П.А. Международный маркетинг: Учебное пособие. – X.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – 232 с.

У посібнику викладено вузівський курс міжнародного маркетингу. Розкрито теорію та можливості практичного застосування знань з міжнародного маркетингу, розглянуто міжнародне маркетингове середовище і вплив на нього економічних, соціокультурних і політико-правових чинників, особливості застосування елементів комплексу маркетингу в міжнародному аспекті. Книга призначена для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, підприємців, а також широкого кола читачів, які цікавляться економічними проблемами.

Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И.: Под ред. А.П. Голикова. География мирового хозяйства: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 192 с.

Викладаються закони, закономірності і принципи розвитку та розміщення світового господарства. Характеризується його сучасна географія, галузева та функціональна структура, тенденції в територіальній організація. Видання призначено для студентів спеціальностей: «туризм», «країнознавство».

Голіков А.П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с.

У навчальному посібнику дається характеристика сучасного стану національних економік зарубіжних країн. Аналізуються тенденції та перспективи їх розвитку в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізації. Посібник рекомендовано для студентів спеціальностей «міжнародна економіка», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «міжнародні економічні відносини».

Матюшенко І.Ю., Божко В.П. Іноземні інвестиції: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005, 336 с.

У першій частині навчального посібника розглянуто теоретичні аспекти національної політики залучення іноземних інвестицій та їхній вплив на економічний розвиток приймаючої держави, державне регулювання допуску іноземних інвестицій (основні режими, система державних гарантій іноземним інвесторам, практика державного регулювання іноземних інвестицій). Особливу увагу приділено політиці стимулювання залучення іноземних інвестицій, ролі приватизації в цьому процесі, податковим пільгам інвесторам, а також вільним економічним зонам, двосторонньому регулюванню іноземних інвестицій. Розглянуто особливості іноземного інвестування в Україні. Розглянуто питання обміну валют, основні інвестиційні інструменти — акції, облігації, ф'ючерси, опціони та їхні ринки, методи управління портфелем міжнародних інвестицій. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, керівників підприємств усіх форм власності, а також учасників ринку міжнародних інвестицій.

ДОВІДНИКИ


Международные торговые контракты и их нормативно-правовое сопровождение : справочник / сост. В.И. Сидоров, В.Н. Дмитриев, А.В. Журавлев. – X. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 588 с.

У довіднику в систематизованій формі викладені проблемні питання укладення міжнародних торгових контрактів та порядку їх належного виконання. Довідник являє собою методичні рекомендації для учасників зовнішньоекономічних відносин, підкріплені підбіркою нормативно-правових актів як міжнародного характеру, так і національного законодавства України з питань укладення та виконання міжнародних торговельних контрактів, а також порядку вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути в процесі виконання таких контрактів. Довідник призначений для практикуючих фахівців, що займаються питаннями укладання зовнішньоторговельних операцій та врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають у зовнішньоекономічній діяльності.

Голиков А.П., Черномаз П.О. Международные экономические термины: словарь-справочник Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 376 с. ISBN 978-966-364-573-5

Словник-довідник містить трактовку основних термінів та понять, що застосовуються у сфері міжнародних економічних відносин вченими, а також практиками, що працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів. Словник буде також корисним для осіб, що займаються міжнародним бізнесом.