Наукова робота


Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • транскордонне співробітництво (доц. Казакова Н.А., доц. Черномаз П.О., доц. Дмітрієв В.М., доц. Гончаренко Н.І.);
 • структурні перетворення в сфері товарного обігу України та інших країн (проф. Сідоров В.І.);
 • правове супроводження МЕВ (доц. Дмітрієв В.М.);
 • зовнішньоекономічні зв’язки України (доц. Григорова-Беренда Л.І.);
 • міжнародний туризм (доц. Казакова Н.А., доц. Григорова-Беренда Л.І., ст. викл. Касьян С.А.);
 • зовнішня торгівля (доц. Григорова-Беренда Л.І.);
 • міжнародні фінанси (проф. Циганов С.А.);
 • валютно-кредитна політика, інвестиційна діяльність (проф. Матюшенко І.Ю., проф. Якубовський С.О.).

Кафедра розробляє державну тему: «Глобалізація та регіоналізація як вектори розвиткуміжнародних економічних відносин», терміном з 01.04.2016 р. по 31.12.2018 р. Номер держреєстрації: 0116U001990.

Наукові керівники: професор кафедри, доктор економічних наук, професор Довгаль О. А.

На кафедрі міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова працює студентське наукове товариство. За останні 5 років співробітники кафедри спільно із студентами опублікували близько 60 статей. Також за останні 5 років науково-викладацьким складом було опубліковано понад 310 статей, близько 380 тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, більше 40 монографій та взято участь у роботі більш ніж 150-ти конференцій, присвячених актуальним питанням міжнародних економічних відносин, економіки, транскордонного співробітництва. Кафедрою організовано 8 науково-практичних конференцій та видано 8 збірників наукових праць.

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». За останні 5 років захистили кандидатські дисертації більше 10 аспірантів та здобувачів кафедри. Сьогодні на кафедрі навчається більше 10 аспірантів.

У 2010 р. на факультеті відкрита спеціалізована вчена рада К 64.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 — «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Аспіранти і докторанти кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова проводять дослідження за такими напрямками:

 • світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку;
 • національні економіки в сучасній світогосподарській системі та моделі їх розвитку;
 • ресурси світогосподарського розвитку і спеціалізація країн світу;
 • еволюція системи міжнародних економічних відносин;
 • теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація;
 • форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну;
 • міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія;
 • стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг;
 • мотивація і форми міжнародного руху капіталу;
 • прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво;
 • міжнародні кредитні відносини та їх регулювання;
 • світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності розвитку його структури;
 • людські ресурси та їх міжнародний рух;
 • міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання;
 • формування і тенденції розвитку світового ринку праці;
 • теорії валютних курсів і валютна політика;
 • національні і міжнародні (регіональні) валютні системи;
 • еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні операції;
 • міжнародні розрахунки та їх сучасні технології;
 • теорія і практика міжнародного бізнесу та його сучасні форми;
 • стратегії і технології міжнародного менеджменту. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій;
 • глобальні проблеми і виклики економічного розвитку;
 • становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування;
 • формування глобальної економічної системи;
 • міжнародні організації і глобальна інституалізація;
 • інформатизація світогосподарського розвитку і феномен “нової економіки”;
 • інтелектуалізація світогосподарського розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін;
 • соціальні виміри глобального економічного розвитку;
 • прояви і сутність економічного альтер- та антиглобалізму;
 • геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети;
 • стратегії міжнародного економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм.