Бакалаврат: освітня програма «Міжнародний туристичний бізнес» (2019, 2020, 2021, 2022 рік набору)


Галузь знань: 24 «Cфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
Освітня програма: «Міжнародний туристичний бізнес»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр з туризму

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса:майдан Свободи, 6, 61022, Харків, ауд. 366 Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи:Панова Ірина Олексіївна, +38 (066) 239-76-15, iryna.panova@karazin.ua
гарант програми: Євтушенко Олена Віталіївна, +38 (099) 956-16-75, evevtushenko@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua

Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародний туристичний бізнес» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають загальні та фахові компетентності для успішного здійснення професійної діяльності у сфері міжнародного туристичного бізнесу з поглибленим знанням професійної іноземної мови та механізму забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Міжнародний туристичний бізнес є одним з основних видів міжнародної економічної діяльності, складною і комплексною сферою, що здійснює істотний вплив як на структуру і загальну ситуацію в світовій економіці, так і на господарства більшості країн і окремих регіонів світу.

Здобувачі вищої освіти, які успішно опонують програму, зможуть:

 • оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародної співробітництва, стан взаємодії та конфлікту;
 • застосовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
 • володіти державною та однією чи кількома іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності;
 • використовувати правила цивілізованого спілкування у ділових справах, мати на увазі принципи поведінки ділових партнерів, які сприяють створенню умов для забезпечення взаємовигідних стосунків;
 • розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.

ПРО КАР’ЄРУ

Фахівці в сфері міжнародного туристичного бізнесу можуть займатися як адміністративною роботою (менеджмент, управління фінансами або персоналом), так і реалізовувати себе в творчих напрямках – займаєтись брендингом територій, створювати нові внутрішні та зовнішні туристичні продукти, запустити власну туристичну компанію або бутик-готель. Попит на туристичному ринку стає дедалі більшим, а якісних пропозицій не вистачає, тому випускники освітньої-професійної програми «Міжнародний туристичний бізнес», що мають великий обсяг теоретичних знань і серйозний практичний досвід, можуть досягти успіху в цій сфері.

Випускники можуть обіймати наступні посади:

 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • інспектор з туризму;
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інструктор-методист з туризму.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Підготовка фахівців ведеться за трьома напрямами:

Протягом 4 років навчання здобувачі вищої освіти отримують всебічні знання щодо організації індустрії туризму, організації туроператорської діяльності, ведення міжнародного бізнесу, основних регіональних конфліктів та пов’язаних із ними питаннями безпеки. Ключовими об’єктами вивчення є міжнародний туристичний бізнес, організація туристичних подорожей, туристичне країнознавство, методи прийняття управлінських рішень, ризик-менеджмент в міжнародному туризмі, електронна торгівля.

Здобувачі вищої освіти отримують знання і вміння використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів, розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).

Студенти отримують поглиблені знання в сфері ведення бізнесу, практики ефективного управління і розв'язання конфліктів, ролі та функцій міжнародних організацій у формуванні і реалізації концепції інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку.

Програма спирається на міждисциплінарний підхід, який дозволяє сформувати у здобувачів освіти компетентності та результати навчання щодо різних аспектів функціонування міжнародного туристичного ринку та ведення бізнесу на ньому.

Навчання передбачає низку виробничих практик та стажувань, якi проходять на близько 100 туристичних пiдприємств. Крім того, самі викладачі мають досвід роботи у цій сфері. Випускники програми отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в туризмі (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Поглиблене вивчення іноземних мов є найважливішим інструментом розуміння процесів, які відбуваються на міжнародному туристичному ринку. це дає змогу не лише вільно спілкуватися, а й опановувати спеціалізовану літературу. Є можливість протягом навчання отримати міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою.

Студенти мають змогу здобувати вищу освiту за кордоном в рамках міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування) або міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів, а також слухати лекції, брати участь у семінарах, тренінгах та бiзнес-проектах відомих українських та зарубіжних науковців та практиків туристичного бізнесу.

Здобувачі освіти активно залучаються до наукової роботи, беруть участь у наукових конференціях та круглих столах з проблем розвитку міжнародного туристичного бізнесу, більшість з них мають наукові публікації з різних аспектів туристичного бізнесу.