Магістратура: освітня програма «Міжнародний бізнес»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародний бізнес»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес


Випускова кафедра: міжнародного бізнесу та економічної теорії
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків, ауд. 3-78
Телефон:
+38 (057) 707-53-51
E-mail: ec_teor@karazin.ua
Контактні особи: Кондратенко Наталя Дмитрівна, +38 (050) 976-36-94, ndkondratenko@karazin.ua;
гарант програми: Тимошенков Ігор Владиславович, +38 (067) 571-01-16, ivtimoshenkov@karazin.ua
завідувач кафедри: Дерід Ірина Олександрівна, +38 (097) 153-16-90, i.a.derid@karazin.ua


Оновлені Правила прийому до університету
Перелік навчальних дисциплін

ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» фокусується на забезпеченні знань та навичок з формування обґрунтованих рішень в контексті налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації із особливою концентрацією на мікрорівні – на рівні міжнародного бізнесу.

Програма зосереджена на практичних аспектах міжнародного бізнесу, дає можливість усвідомити перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації та зрозуміти міжнародні стандарти ведення бізнесу. Крім того, студенти вивчають міжнародне економічне право, зовнішньоекономічні зв’язки України, методику викладання у вищій школі, іноземні мови та формують індивідуальну освітню траєкторію, обираючи дисципліни, що дозволяють сконцентруватися на фінансових, податкових, маркетингових, інноваційних, цифрових аспектах міжнародного бізнесу.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Змістовна унікальність програми полягає в тому, що вона поєднує три аспекти підготовки: міжнародні економічні відносини міждержавного рівня, корпоративний рівень міжнародних відносин (міжнародний бізнес), знання двох іноземних мов. Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати багатоаспектні компетентності, готує економістів-міжнародників зі знанням двох іноземних мов.

ПРО КАР’ЄРУ

Випусники можуть обіймати посади: експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, керівник підприємства (установи, організації), менеджер, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, дипломатичний агент, викладач вищого навчального закладу, науковець, перекладач в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування є: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, торгово-промислові палати, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець, заклади вищої освіти, науково-дослідні та проектні організації.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

У процесі навчання застосовуються проблемно-орієнтований та студентоцентрований підходи, а також онлайн-технології, проводяться тренінги, рольові та імітаційні ігри, диспути, навчання ґрунтується на основі науково-виробничих, перекладацьких, педагогічних практик, використовуються кейс-методи, методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технологій пошуку й оброблення інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин тощо.

Під час навчання студенти мають можливість проходити стажування й брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus+, програма німецьких академічних обмінів DAAD та інші).

Освітня програма передбачає продовження вивчення англійської мови — іноземна мова і переклад за фахом та вивчення другої іноземної мови, студенти проходять перекладацьку практику.

Презентація освітньої програми