Магістратура: освітня програма «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин, міжнародна та європейська економічна інтеграція
Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
Гарант програми: Матюшенко Ігор Юрійович

Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Формування та розвиток професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному середовищі, здатність працювати автономно, розробляти та впроваджувати міжнародні проекти у сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Магістерська програма з міжнародної та європейської економічної інтеграції забезпечує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців зі збору, аналізу та поширення інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародної та європейської інтеграції, євроінтеграції України в умовах Індустрії 4.0 та трансформації Європейського Союзу.

Освітньо-професійна програма враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань міжнародної та європейської економічної інтеграції та формує економістів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати наявні методи економічного аналізу, але й розробляти нові для вирішення сучасних проблем міжнародної та європейської економічної інтеграції.

Робота в сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу, а також з урахуванням сучасних процесів трансформації Європейського Союзу.

Фахівці працюють в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, що орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері міжнародних інвестицій, міжнародного трансферу технологій, вибору розумної спеціалізація регіонів та формуванні смарт-сіті, міжнародного бізнес-менеджменту, міжнародної торгівлі у сфері розробки експортних стратегій України в умовах сучасних інтеграційних процесів, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, практичних аспектів Угоди про асоціацію України з ЄС.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньої програми «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» будують успішну карєру в транснаціональних компаніях, (в т.ч. й міжнародних та європейських банківських установах), маркетингових та консалтингових підприємствах, комунальних підприємствах, провідних українських підприємствах в сфері виробництва та торгівлі, що співпрацюють з міжнародними та європейськими партнерами, займаються інноваційним ІТ-бізнесом, аутсорсингом.

Чимало випускників займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, міській раді, митній службі, податкових органах, громадських організаціях. Можлива також і подальша наукова та викладацька діяльність, перш за все, у сфері міжнародної та європейської економічної інтеграції.

Фахівці мають водночас декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема:

  • економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, міжнародної та європейської економічної інтеграції, сучасної економічної дипломатії в умовах міжнародної інтеграції, міжнародного інвестування та фінансів, міжнародного трансферу технологій, розумної спеціалізації регіонів та формування смарт-сіті, міжнародного бізнес-менеджменту (в тому числі ІТ-бізнесу);
  • менеджер зовнішньоекономічної діяльності у сфері розробки експортних стратегій України в умовах сучасних інтеграційних процесів, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, практичних аспектів Угоди про асоціацію України з ЄС та інших видів економічної діяльності.

Другий напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання міжнародних та європейських інтеграційних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Побудова професійної кар’єри фахівця з міжнародної та європейської економічної інтеграції спирається на комплекс накопичених знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • володіння кількома іноземними мовами;
  • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших;
  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і МЕВ, а саме: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародний бізнес-менеджмент, оцінки експортного потенціалу і експортних можливостей країни, міжнародне інвестування тощо;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

Магістерська програма має виражене практичне спрямування, передбачає проходження виробничих практик та стажувань упродовж усього навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата, Європейська бізнес-асоціація, Європейська бізнес-асамблея, недержавні громадські організації тощо) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та сприяють міжнародній та європейській економічній інтеграції.

Навчання передбачає активну участь студентів у науковій роботі - конференціях, крулих столах, а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», який у 2020/2023 н.рр. проводиться на базі факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Також студенти, що навчаються на магістерській програмі, беруть активну участь у програмах неформальної освіти, що реалізуються на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, зокрема у європейському освітньому проекті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»

Випускник освітньої програми має можливість вступити на навчання на освітньо-науковий рівень доктор філософії та набувати додаткових компетентностей вищого рівня.


Презентація освітньої програми

Яндекс.Метрика