Наукові роботи 2013–2008


Наукові роботи 2016–2014 →
Наукові роботи 2013–2008 →
Наукові роботи 2007–1998 →
Резюме →


2013

 1. Матюшенко І. Ю. Створення сприятливого інвестиційного клімату як передумова технологічного розвитку України / І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 99-108.
  Завантажити файл →
 2. Матюшенко І. Ю. Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013–2014 рр. / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2013. – №4. – С. 29-37.
  Завантажити файл →
 3. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, І. В. Ярошенко, І. Ю. Матюшенко, О. В. Козирєва, Ш. А. Омаров, Ю. М. Маханьова // Моделювання регіональної економіки / Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : ПЛАЙ, 2013. – №2 (22). – С. 185-204.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України : моногр. / І. Ю. Матюшенко, В. М. Дмітрієв, О. В. Азаренкова. – Х. : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2013. – 184 c.
  Завантажити файл →
 5. Кизим М. О. Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, О. В. Козирева, Ш. А. Омаров, І. В. Ярошенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики 2013: моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2013. – 344 с. – С. 85-109.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Відповідність пріоритетів державної програми активізації економіки Україна на 2013–2014 рр. світовим тенденціям технологічного розвитку / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (23-24.05.2013). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 183-191.
  Завантажити файл →
  Завантажити файл →
 7. Матюшенко І. Ю. Рейтингова оцінка рівня інноваційного розвитку України / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України : проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (14-15.11.2013). – Х. : ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 235-243.
  Завантажити файл →
 8. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку високотехнологічного сектору в умовах інтеграції України в ЄС і Митний союз / І. Ю. Матюшенко, Д. М. Костенко, І. Ю. Бунтов // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы ХVIІІ международной научно-практической конференции (30.09. – 06.10.2013). – Симферополь: Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, 2013 – C. 163-171.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Взаємозв’язок напрямів модернізації з глобальними і специфічними проблемами України / І. Ю. Матюшенко // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18.04.2013). – Х. : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2013. – С. 69-84.
 10. Матюшенко І. Ю. Вибір пріоритетів державних цільових програм розвитку промисловості в країнах світу і в Україні / І. Ю. Матюшенко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. Матеріали VІII науково-практичної конференції (05.04.2013). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 168-176.
 11. Матюшенко І. Ю. Інвестиції в Україну – економічне підгрунття розвитку транскордонного співробітництва з Митним союзом і ЄС / І. Ю. Матюшенко // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (15.11.2013). – Х. : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2013. – С. 108-118.
 12. Матюшенко І. Ю. Врахування технологічних пріоритетів при розробці стратегій інвестування на прикладі країн MIST і України / І. Ю. Матюшенко // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (19-20.04.2013). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. – С.173-176.
 13. Матюшенко І. Ю. Захист від кіберзагроз – одна з головних складових національної безпеки України / І. Ю. Матюшенко // Защита прав интеллектуальной собственности. Материалы XVІ Международной научно-практической конференции (22-26.05.2013). – Симферополь: Минэконом. АРК, 2013. – С. 21-31.
 14. Кутько І. І. Перспективи конвергенції NBIC-технологій у медицині / І. І. Кутько, І. Ю. Матюшенко // Новости медицины и фармацевтики – Донецк : ИД «Заславский», №11-12, 2013. – С. 16-19.
  Завантажити файл →


2012

 1. Матюшенко І. Ю. Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку вертольотобудування в Україні / І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова // Бізнес Інформ. –2012. – №1. – С. 4-7.
  Завантажити файл →
 2. Матюшенко І. Ю. Перспективи конвергенції NBIC-технологій для створення технологічної платформи нової економіки / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов // Бізнес Інформ. – 2012. – №2. – С. 66-71.
  Завантажити файл →
 3. Матюшенко І. Ю. Нанотехнології в електроніці та інформаційних технологіях / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ – 2012. – №7. – С.32-39.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічними товарами у світі та Україні / І. Ю. Матюшенко, Д. М. Костенко // Бізнес Інформ – 2012. – №8. – С. 103-114.
  Завантажити файл →
 5. Матюшенко І. Ю. Перспективи комерційного використання нанобіотехнологій у сільськогосподарському виробництві України / І. Ю. Матюшенко, Ю. М. Маханьова, А. О. Костенко // Бізнес Інформ. – 2012. – №9. – С. 146-156.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Перспективи комерційного застосування нанотехнологій в ракетно-космічній техніці / І. Ю. Матюшенко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії і практики. – Х. : ХАІ, 2012. – № 2. – С. 43-66.
  Завантажити файл →
 7. Матюшенко І. Ю. Науково-освітні центри як основний елемент національних нанотехнологічних мереж розвинутих країн світу / І. Ю. Матюшенко // Вісник НТУ «ХПІ» / Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – №45 (951). – С. 115-127.
  Завантажити файл →
 8. Кизим М. О. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України: моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 492 с.
  Завантажити файл →
 9. Кизим М. О. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні: моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 228 с.
  Завантажити файл →
 10. Матюшенко І. Ю. Перспективи створення штучного інтелекту при реалізації концепції конвергенції NBIC-технологій в Україні / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики 2012 : моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2012. – 344 с. – C. 328-343.
  Завантажити файл →
 11. Матюшенко І. Ю. Порівняльна характеристика державних програм підтримки нанотехнологій у провідних країнах світу та Україні / І. Ю. Матюшенко // Ліберманівські читання 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми : моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2012. – 280 с. – C. 169-182.
  Завантажити файл →
 12. Матюшенко І. Ю. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у світовій економіці та Україні у посткризовий період / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11.05.2012). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 159-162.
 13. Матюшенко І. Ю. Проблема визначення рівня технологічності галузей економіки України / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України : проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (15-16.11.2012). – Х. : ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 137-148.
 14. Матюшенко І. Ю. Комерційне використання нанобіотехнологій для вирішення продовольчої проблеми (виступ) / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України : проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (15-16.11.2012). – Х. : ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 48-60.
 15. Матюшенко І. Ю. Конвергенція NBIC-технологій – перспектива економічного розвитку країн світу і України / І. Ю. Матюшенко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. Матеріали VII науково-практичної конференції (17.04.2012). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. – С. 226-232.
  Завантажити файл →
 16. Матюшенко И. Ю. Украина на мировом рынке высокотехнологической продукции / И. Ю. Матюшенко, Д. Н. Костенко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин / Матеріали VII науково-практичної конференції (17.04.2012). – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. – С. 222-226.
  Завантажити файл →
 17. Матюшенко И. Ю. Основные элементы национальных систем поддержки и развития наноиндустрии в ведущих странах мира / И. Ю. Матюшенко, Ю.Н. Моисеенко, И.Ю. Бунтов // Управление инновациями – 2012. Материалы международной научно-практической конференции ИПУ РАН (19-21.11.2012). – М.: ЛЕНАНД, 2012. – С. 46-48.
 18. Упр иннов- 2012:
  Переглянути файл у магазині →
 19. Матюшенко І. Ю. Перспективи створення в Україні енергетики майбутнього на основі комерційного використання нанотехнологій / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики / Материалы ХVI Международной научно-практической конференции (10-15.09.2012). – Симферополь : «ИТ АРИАЛ», 2012. – С. 341-354.
  Завантажити файл →
 20. Матюшенко И. Ю. Перспективы формирования шестого технологического уклада в экономиках России и Украины / И. Ю. Матюшенко, Ю. Н. Моисеенко, И. Ю. Бунтов // Современные стратегии инновационного развития / Материалы Тринадцатых Друкеровских чтений (19-21.11.2012). – Москва-Новочеркасск:ЮРГТУ (НПИ), 2012. – С. 15-21.
 21. 20.Матюшенко І. Ю. Створення в Україні Е-суспільства як реалізація NBIC-конвергенції / І. Ю. Матюшенко // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (06-07.04.2012). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – С. 195-199.
 22. 21.Матюшенко І. Ю. Проблеми захисту інформаційних продуктів та ведення електронного бізнесу в країнах світу та Україні / І. Ю. Матюшенко // Защита прав интеллектуальной собственности. Материалы XV Юбилейной Международной научно-практической конференции (11-15.06.2012). – Симферополь: Минэконом. АРК, 2012. – С. 38-43.


2011

 1. Матюшенко І. Ю. Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 4. – С. 7-11.
  Завантажити файл →
 2. Матюшенко І. Ю. Лізинг, як механізм державного регулювання розвитку авіаційного комплексу України / І. Ю. Матюшенко, В. С. Купріянова // Бізнес Інформ. – 2011. – №7(1). – С. 67-68.
  Завантажити файл →
 3. Матюшенко И. Ю. Перспективы развития нанотехнологий в России / И. Ю. Матюшенко, В. А. Вовк, Ю. Н. Моисеенко // Бізнес Інформ. – 2011. – №6. – C. 17-25.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко И. Ю. Направления развития нанотехнологий в странах Евросоюза и Японии / И. Ю. Матюшенко, Ю. Н. Моисеенко // Бізнес Інформ. – 2011. – №7(2). – C. 43-50.
  Завантажити файл →
 5. Матюшенко И. Ю. Перспективы коммерциализации нанотехнологий в различных отраслях экономики / И. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2011. – №9. – С. 34-46.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко И. Ю. Перспективы коммерциализации нанотехнологий в различных отраслях экономики (продолжение) / И. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2011. – №10. – С. 30-40.
  Завантажити файл →
 7. Матюшенко І. Ю. Світовий ринок озброєнь: перспективи для України / І. Ю. Матюшенко, К. В. Ковальчук // Проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 32-40.
  Завантажити файл →
 8. Матюшенко І. Ю. Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні / І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 14-25.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Оборонно-промисловий комплекс України: перспективи розвитку та місце на світовому ринку озброєнь / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов, К. В. Ковальчук // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 15-24.
  Завантажити файл →
 10. Матюшенко І. Ю. Синергетичний ефект розвитку NBIC-технологій для вирішення глобальних проблем людства / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов // Проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 3-13.
  Завантажити файл →
 11. Кизим М. О. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 392 с.
  Завантажити файл →
 12. Матюшенко И. Ю. Общие перспективы развития нанотехнологий / И. Ю. Матюшенко // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики 2011: моногр. – Х. : ФЛП Александрова К.М., ИД «ИНЖЭК», 2011. . – 280 с. – С. 79-128.
  Завантажити файл →
 13. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в Україні / І. Ю. Матюшенко // Ліберманівські читання 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми: моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2011. – 336 с. – C. 306-331.
  Завантажити файл →
 14. Кизим М. О. Конвергенція NBIC-технологій як ключовий фактор становлення шостого технологічного укладу / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Ю. М. Моісеєнко, І. Ю. Бунтов // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики 2011: моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2011. – 352 с. – С. 11-38.
  Завантажити файл →
 15. Матюшенко І. Ю. Перспективи комерціалізації нанотехнологій у світі та в Україні / І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України : проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (22-23.11.2011). – Х. : ФОП Александрова; ВД «ІНЖЕК», 2011. – С. 125-129.

 16. Матюшенко И. Ю. Создание технополисов как перспективный инструмент развития региональной инновационной инфраструктуры России и Украины / И. Ю. Матюшенко // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (29.04.2011). – Симферополь: ТНУ им.В.И. Вернадского. – С. 229-233.

 17. Кизим М. О. Оцінка глобальних і специфічних національних проблем, що потребують вирішення в Україні / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Актуальныевопросы развития инновационной деятельности. Материалы XVI Международной научно-практической конференции (23-27.05.2011). – Cимферополь : Минэконом. АРК, 2011. – С. 30-38.

 18. Матюшенко И. Ю. Украинско-российский технопарк как элемент инновационной инфраструктуры Еврорегиона «Слобожанщина» / И. Ю. Матюшенко // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва / Матеріали науково-практичної конференції (16.04.2011). – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С. 62-66.

 19. Матюшенко И. Ю. Развитие нанотехнологий в США / И. Ю. Матюшенко, Ю. Н. Моисеенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Материалы ХVI Международной научно-практической конференции (12-16.09.2011). – Симферополь : «ИТ АРИАЛ», 2011. – C. 424-443.


2010

 1. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і державної підтримки енергомашинобудування в Україні в умовах глобальної економічної кризи / І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник, Г. В. Заічко // Інвестиції: досвід та практика. – 2010. – №2. – С. 47-52.
  Завантажити файл →
 2. Кизим М. О. Технопарки як механізм розвитку високотехнологічних галузей в Україні / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник, Г. В. Заічко // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики 2010 : моногр. – Х. : ФЛП Александрова К.М., ИД «ИНЖЭК». – 2010. – 344 с. – С. 80-109.
  Завантажити файл →
 3. Матюшенко І. Ю. СЕЗ і ТПР як один з механізмів розвитку високотехнологічних галузей в світі та в Україні / І. Ю. Матюшенко // Інновації: проблеми науки та практики 2010 : моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – 304 с. – С. 241-277.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко И. Ю. Перспективы развития рынка космических аппаратов в мире и в Украине / И. Ю. Матюшенко, И. В. Макеева // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики 2010 : моногр. – Х. : ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – 376 с. – С. 56-73.
  Завантажити файл →
 5. Матюшенко І. Ю. Високотехнологічний сектор в економіці України / І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник, Т. О. Мощицька // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (27-28.05.2010). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 103-108.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Перспективи відновлення СЕЗ та ТПР в Україні / І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (11-12.11.2010). – Х. : ФОП Александрова; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 158-166.
 7. Матюшенко І. Ю. Перспективи відновлення технопарків в Україні / І. Ю. Матюшенко // Перспективи розвитку України: теорія, методологія, практика. Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції (13-17.09.2010). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. – С. 153-156.
 8. Матюшенко І. Ю. Наукові парки як один з механізмів розвитку високотехнологічних галузей промисловості / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: Региональное инновационное развитие: политика, управление, законодательство. Материалы XV международной научно-практической конференции (13-17.09.2010). – Киев-Симферополь-Алушта, 2010. – С. 336-346.

2009

 1. Матюшенко И. Ю. Инновационный механизм развития ракетно-космического комплекса Украины в условиях глобального экономического кризиса / И. Ю. Матюшенко, И. В. Макеева // Бізнес Інформ. – 2009. – №10. – С. 40-52.
  Завантажити файл →
 2. Кизим М. О. Високотехнологічний сектор економіки України та країн світу: стан і тенденції розвитку / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. І. Чередник // Проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 3-17.
  Завантажити файл →
 3. Кизим М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полторак. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 328 с.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко І. Ю. Створення зон техніко-економічного розвитку в Китаї і розбудова індустріальних парків в Україні як ефективних механізмів високотехнологічного розвитку / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики 2009 : моногр. – Х. : ФЛП Либуркина Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. – 464 с. – С. 148-162.
  Завантажити файл →
 5. Кизим М. О. Індустріальні парки як ринковий механізм трансформації територіально-виробничих комплексів на прикладі країн СНД, Близького Сходу та України / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Інновації: проблеми науки та практики 2009 : моногр. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. – 196 с. – С. 24-54.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Аутсорсинг як ефективний механізм розвитку сучасних ІТ-підприємств в світі й в Україні / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики 2009 : моногр. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. – 264 с. – С. 187-211.
  Завантажити файл →
 7. Матюшенко І. Ю. Напрямки подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (21-23.05.2009). – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 115-118.
 8. Матюшенко І. Ю. Напрямки розвитку ІТ-підприємств в Україні / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27.11.2009). – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 78-81.
 9. Кизим М. О. Високотехнологічний розвиток економіки – шлях до подолання наслідків світової фінансової кризи в світі й в Україні / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Защита прав интеллектуальной собственности. Материалы XIІІ международной научно-практической конференции (15-19.06.2009). – Симферополь: Минэконом. АРК, 2009. – С. 91-98.
 10. Матюшенко И. Ю. Механизмы инновационного развития и государственного управления авиационной промышленностью в Украине / И. Ю. Матюшенко, В. С. Куприянова // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы ХIV Международной научно-практической конференции (14-19.09.2009). – Симферополь: ФПЛ Бражникова Н.А., 2009. – С.258-261.
 11. Матюшенко И. Ю. Развитие энергомашиностроения в условиях глобального экономического кризиса / И. Ю. Матюшенко // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів. Матеріали 2-го міжнародного Симпозіуму (10.12.2009). – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С. 293-294.

2008

 1. Матюшенко И. Ю. Развитие экспортного потенциала как фактор повышения конкурентоспособности Харьковской области / И. Ю. Матюшенко, С. Е. Рязанова, И. Г. Левкин, В. В. Волошин // Бізнес Інформ. – 2008. – №5. – С. 45-51.
  Завантажити файл →
 2. Матюшенко И. Ю. Авиационная отрасль как высокотехнологическая и инновационная составляющая экономики Украины / И. Ю. Матюшенко, В. С. Куприянова // Бізнес Інформ. –2008. – №11. – С.142-144.
  Завантажити файл →
 3. Матюшенко І. Ю. Тенденції розвитку експортного потенціалу України і Харківської області в умовах інтеграції до світового геоекономічного простору / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики 2008 : моногр. – Х. : ФОП Александрова К.М., 2008. – 304 с. – С. 95-131.
  Завантажити файл →
 4. Загорський В. С. Центри трансферу технологій як елемент інноваційної інфраструктури держави та її регіонів / В. С. Загорський, І. Ю. Матюшенко // Інновації: проблеми науки та практики 2008 : моногр. – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2008. – 232 с. – С. 21-49.
  Завантажити файл →
 5. Матюшенко И. Ю. Стоимость рабочей силы как стимул развития интеллектуального капитала / И. Ю. Матюшенко // Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических системах: моногр. – Москва-Пенза, 2008. – 394 с. – С.93-106.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку експортного потенціалу України та Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (22-23.05.2008). – Х. : ФОП Александрова К. М. – С. 98-103.
 7. Матюшенко І. Ю. Технологічна основа побудови інформаційного суспільства в Україні / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28.11.08). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 56-60.
 8. Матюшенко И. Ю. Перспективы создания инновационных кластеров в Украине / И. Ю. Матюшенко // Управление инновациями – 2008. Материалы международной научно-практической конференции ИПУ РАН (17-18.11.2008). – Москва : Доброе слово, 2008. – С. 148-153.
  Переглянути файл у магазині →
 9. Матюшенко И. Ю. Реформирование региональной регуляторной политики в инновационной сфере Украины / И. Ю. Матюшенко // Институциональные основы инновационных процессов / Материалы Четвертых Друкеровских чтений (17-18.11.2008). – Москва : Доброе слово, 2008. – С. 105-116.
 10. Матюшенко І. Ю. Створення регіональних інноваційних систем в Україні як передумова ефективного трансферу технологій на прикладі Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики / Материалы XIII международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Киев – Симферополь – Севастополь, 15-19.09.2008) . – Симферополь : ФЛП Бражникова Н.А., 2008. – С. 312-317.
  Завантажити файл →
 11. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні та Харківській області як складової стратегії інноваційного розвитку регіонів / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Сборник материалов ХІІ Международной научно-практической конференции (10-15.09.2007). – К. : СПД Цудзинович Т.И., 2008. – С. 599-601.
 12. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку харківських підприємств в умовах вступу України до Світової організації торгівлі / І. Ю. Матюшенко // Фінансові послуги та розвиток суб’єктів господарювання в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (07.02.2008). – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2008. – С. 5-18.
 13. Матюшенко І. Ю. Проблеми захисту інформаційних продуктів в Україні/ І. Ю. Матюшенко // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности / Материалы XIII Международной научно-практической конференции (12-16.05.2008). – Симферополь : Минэконом. АРК, 2008. – С. 267-273.