Наукові роботи 2007–1998

Наукові роботи 2016–2014 →
Наукові роботи 2013–2008 →
Наукові роботи 2007–1998 →
Резюме →


2007

 1. Матюшенко И. Ю. Ведущие отрасли экономики Харьковской области: последствия от вступления Украины в ВТО / И. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ, 2007. – № 3–4. – С. 60-70.
  Завантажити файл →
 2. Матюшенко І. Ю. Роль інформаційних технологій у розбудові вітчизняної економіки знань / І. Ю. Матюшенко // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління. – 2007. – № 579. – С. 166-170.
  Переглянути файл у каталозі →
 3. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та Харківської області в умовах глобалізації та побудови економіки знань / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики 2007 : моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 128 с.– С. 273-308. Завантажити файл →
 4. Кизим Н. А. Концентрация экономики Украины / Н. А. Кизим, И. Ю. Матюшенко, И. Ялдин // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики 2007 : моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 344 с. – С. 31-49.
  Завантажити файл →
 5. Кизим Н. А. Перспективные направления финансирования научно-технической и инновационной деятельности / Н. А. Кизим, И. Ю. Матюшенко // Налогообложение: проблемы науки и практики 2007: моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 336 с. – С. 116-143.
  Завантажити файл →
 6. Кизим М. О. Розвиток телекомунікаційної галузі в Україні в умовах побудови інформаційного суспільства / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Інновації: проблеми науки та практики 2007 : моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 208 с. – С. 107-142.
  Завантажити файл →
 7. Кизим Н. А. Высокотехнологические отрасли как основа конкурентоспособности экономик стран мира / Н. А. Кизим, И. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики 2007 : моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 264 с. – С. 81-101.
  Завантажити файл →
 8. Гейман О. А. Механізм забезпечення реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України та її регіонів / О. А. Гейман, І. Ю. Матюшенко // Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики 2007 : моногр. – Х. : ВД 1.«ІНЖЕК», 2007. – 352 с. – С. 41-54.
  Завантажити файл→
 9. Матюшенко І. Ю. Перспективи впровадження інформаційних технологій в Україні в умовах четвертого етапу інформатизації / І. Ю. Матюшенко // Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур : моногр. – Львів: Вид. нац-го ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 152 с. – С. 75-108.
  Завантажити файл→
 10. Кизим Н. А. Перспективы развития исследовательских центров как элементов инфраструктуры экономики знаний в России и Украине / Н. А. Кизим, И. Ю. Матюшенко // Управление инновациями – 2007. Материалы международной научно-практической конференции ИПУ РАН (12-14.11.2007). – Москва: Доброе слово, 2007. – С. 220-226.
  Переглянути файл у магазині →
 11. Матюшенко И. Ю. Реформирование системы образования как механизм развития человеческого капитала в России и Украине / И. Ю. Матюшенко // Проблема человеческого капитала: теория и современная практика. Материалы Вторых Друкеровских чтений (21–23.05.2007).– М. : Доброе слово, 2007. – С. 80- 91.
 12. Матюшенко И. Ю. Проблемы защиты интеллектуальной собственности в условиях построения информационной экономики в Украине / И. Ю. Матюшенко // Защита прав интеллектуальной собственности. Материалы XI международной научно-практической конференции (28.05 – 01.06.2007). – Алушта, 2007. – С.82- 95.
 13. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку в Україні телекомунікаційної галузі / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23-24.10.2007). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 118-122.
 14. Матюшенко И. Ю. Создание системы электронного управления в Украине и Харьковской области как механизм инновационного развития регионов / И. Ю. Матюшенко // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности. Материалы ХІІ международной научно-практической. – Симферополь: Минэконом. АРК, 2007. – С. 68-75.
 15. Матюшенко И. Ю. Изменение уровня оплаты труда как важнейший фактор макроэкономической политики в Украине / И. Ю. Матюшенко // Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки і практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (20-21.11.2007). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 62-68.
 16. Матюшенко І. Ю. Перспективи фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні / І. Ю. Матюшенко // Налогообложение : проблемы науки и практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (07-08.12.2007). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 112-118.

2006

 1. Матюшенко І. Ю. Інтелектуальна власність як інструмент конкурентної боротьби українських компаній в умовах євроінтеграційного курсу України / І. Ю. Матюшенко // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ». Збірник наукових праць. – 2006. – №2. – С. 53-64.
 2. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку освіти в Україні в умовах створення суспільства, побудованого на знаннях / І. Ю. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2006. – № 1 (37). – С. 48-54.
 3. Матюшенко И. Ю. Перспективы развития науки в Украине в условиях преодоления многоукладности экономики и создания общества, построенного на знаниях / Бізнес Інформ. – 2006. – № 1-2. – С. 9-21.
  Завантажити файл→
 4. Матюшенко И. Ю. Направления развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине / И. Ю. Матюшенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2006. – №80. – С. 98-103.
  Завантажити файл→
 5. Матюшенко І. Ю. Проблемы и перспективы бизнес-образования в Украине / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2006. – № 7. – С. 86-89.
  Завантажити файл→
 6. Матюшенко І. Ю. Національна інноваційна система як механізм реалізації інтелектуального капіталу України / І. Ю. Матюшенко // Інновації: проблеми науки і практики 2006: моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с. – С. 71-106.
  Завантажити файл→
 7. Кизим М. О. Перспективи розвитку регіональної інноваційної інфраструктури в Україні / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.Материалы 12-ого Международного научно-практического семинара. – Сборник научн. трудов. Донецк : ДонНУ, 2006. – С. 533-538.
 8. Матюшенко И. Ю. Проблемы и перспективы бизнес-образования в Украине / И. Ю. Матюшенко // Интеграция образования и бизнеса: модель для сотрудничества. Материалы Международной научно-практической конференции. – Х. : НАКУ «ХАИ», 2006. – С. 43-45.
 9. Матюшенко И. Ю. Перспективы развития украинского образования в условиях формирования экономики знаний / И. Ю. Матюшенко // Социально-технологическая культура как феномен XXI века. Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – Ч.1. – С.191-195.
 10. Матюшенко И. Ю. Перспективные модели развития национальной инновационной системы России и Украины / И. Ю. Матюшенко // Управление инновациями – 2006. Материалы международной научно-практической конференции ИПУ РАН. – Москва : Доброе слово, 2006. – С.137-141.
  Завантажити файл→
 11. Матюшенко І. Ю. Розвиток професійної освіти в Україні як необхідна складова побудови економіки знань в Україні та її регіонах / І. Ю. Матюшенко // Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Управління розвитком. Спецвипуск. – 2006. – №7. – С. 72-75.
 12. Матюшенко І. Ю. Інформаційні технології як вирішальний фактор розбудови економіки знань в Україні і її регіонах / І. Ю. Матюшенко // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. – №6. – С. 111-112.
 13. Матюшенко И. Ю. Интеллектуальная собственность как инструмент повышения конкурентоспособности экономики Украины / И. Ю. Матюшенко // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности / Материалы ХІ международной научно-практической конференции. – Симферополь: Минэконом. АРК, 2006. – С.106-111.
 14. Матюшенко И. Ю. Перспективные направления развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине // И. Ю. Матюшенко // Теория и практика экономики и предпринимательства ( / Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2006. – С. 9.
 15. Матюшенко І. Ю. Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики / Материалы І инновационного форума СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы». – Алушта: ЦИПИН им. Г.М. Доброва НАНУ, 2006. – C. 85-92.

2005

 1. Матюшенко І. Ю. Російський ринок як стимулюючий фактор інноваційно-промислового розвитку України та Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2005. – № 650. –С. 258-263.
 2. Матюшенко І. Ю. Стримуючі фактори для розвитку інноваційної діяльності підприємств на прикладі Харківського регіону / І. Ю. Матюшенко // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2005. – № 668. – С. 113-116.
 3. Матюшенко І. Ю. Харківська область: проблеми інноваційного розвитку в геоекономічній системі координат / І. Ю. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2005. – № 1 (33). – С. 20-27.
 4. Матюшенко І. Ю. Інноваційні інструменти фінансування зовнішньої торгівлі на прикладі Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2005. – № 2 (34). – С. 93-97.
 5. Матюшенко І. Ю. Розвиток інноваційної інфраструктури України: перспективи для Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2005. – № 4 (36). – С. 92-96.
 6. Матюшенко І. Ю. Напрямки підвищення конкурентоспроможності Харківської області в умовах євроінтеграційного курсу України / І. Ю. Матюшенко // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ». Збірник наукових праць. – 2005. – №30. – С. 119-130.
 7. Полтарак Н. И. Изучение инновационных процессов в экономике при помощи кибернетических методов изучения систем / Н. И. Полтарак, И. Ю. Матюшенко // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ». Збірник наукових праць. – 2005. – №31. – С. 131-139.
 8. Матюшенко І. Ю. Сучасні євроінтеграційні процеси та проблеми підготовки вступу України до ЄС / І. Ю. Матюшенко, В. М. Коваленко // Збірка наукових праць «Теорія і практика державного управління». – Х.: ХРІДУ НАДУ, 2005. – №1 (10) –С. 179-187.
 9. Матюшенко І. Ю. Проблеми розвитку конкурентоспроможної економіки України та Харківської області в умовах глобалізації / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т.2. – Полтава: Скайтек, 2005. – С. 181-185.
  Завантажити файл→
 10. Матюшенко И. Ю. Пути повышения конкурентоспособности Харьковской области в условиях новой экономической политики / И. Ю. Матюшенко // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. – Х.: НТУ «ХПИ», 2005. – С.75.
 11. Матюшенко І. Ю. Перспективи російського ринку для інноваційного розвитку України та Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Дні науки – 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Т.13. – Дніпропетр.: Наука і освіта, 2005. – С. 20-22.
 12. Матюшенко І. Ю. Впровадження нових стандартів якості як інструмент євроінтеграції та постіндустріального розвитку України / І. Ю. Матюшенко // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетр.: Наука і освіта, 2005. – С. 158-160.
 13. Матюшенко І. Ю. Форфейтинг як перспективний інструмент фінансування зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією в Харківському регіоні / І. Ю. Матюшенко // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту, 2005. – С. 590-592.
 14. Матюшенко І. Ю. Вплив геоекономічної орієнтації України на реалізацію інноваційної моделі розвитку економіки Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Материалы Х международной научно-практической конференции по инновационной деятельности. – Алушта: ЧП «Фактор», 2005. – C.148-156.
 15. Матюшенко І. Ю. Реалізація інноваційної моделі розвитку України та Харківської області в умовах вступу до СОТ / І. Ю. Матюшенко // Управління регіональним та економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. Матеріали всеукраїнської міжвузівської наукової конференції. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. – С. 195-198.
 16. Матюшенко І. Ю. Експорт вчених як ефективний механізм підвищення економічної безпеки України / І. Ю. Матюшенко // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетр.: Академія митної служби України, 2005. – С. 186-187.

2004

 1. Матюшенко І. Ю. Стратегічні напрямки структурно-інноваційної перебудови економіки Харківського регіону / І. Ю. Матюшенко // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2004. – № 608. – С. 18-22.
 2. Матюшенко І. Ю. Агентства регіонального розвитку як інноваційний механізм регіональної інвестиційної політики / І. Ю. Матюшенко // Социальная экономика. – 2004. – № 1-2. – С. 164-176.
 3. Матюшенко І. Ю. Шляхи реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України та Харківської області в умовах формування Єдиного економічного простору та вступу України до СОТ / І. Ю. Матюшенко // Социальная экономика. – 2004. – № 3. – С. 157-177.
 4. Матюшенко І. Ю. Європейський вибір України: перспективи для економічного розвитку Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Социальная экономика. – 2004. – № 4. – С. 120-141.

2003

 1. Матюшенко І. Ю. Вступ України до СОТ як засіб впровадження інноваційної моделі розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки Харківської області / І. Ю. Матюшенко // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2003. – № 608. – С. 211-217.

2002

 1. Матюшенко І. Ю. Розвиток іноземних інвестицій та інноваційної діяльності Харківського регіону в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності / І. Ю. Матюшенко, І. А.Коноваленко // Економіка розвитку. – 2002. – № 3 (23). – С. 94-98.
 2. Матюшенко І. Ю. Високі технології – визначальний напрямок розвитку експортного потенціалу України та Харківської області / І. Ю. Матюшенко, І. А.Коноваленко // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2002. – № 575. – С. 326-332.
 3. Матюшенко І. Ю. Стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу регіонів на прикладі Харківської області / І. Ю. Матюшенко, І. А.Коноваленко // Социальная экономика. – 2002. – № 1-2. – С. 53-72.
 4. Матюшенко І. Ю. Міжнародні інвестиції: регулювання та розрахунки: моногр. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко, М. А. Шевердін. – Х.: Нац. аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2002. – 279 с.

2000

 1. Матюшенко І. Ю. Формы привлечения внутренних внебюджетных источников финансирования городских программ г. Харькова / І. Ю. Матюшенко, О. А.Шуба // Вісник Харків. нац. ун-ту. Економічна серія. – 2000. – № 482. – С. 192-195.

1999

 1. Матюшенко І. Ю. Разработка модели передачи социальных объектов предприятий как приоритетного направления в транзитивной экономике / І. Ю. Матюшенко // Соціальні пріоритети в транзитивній економіці: Зб. наук. праць ХІБМ. – 1999. – С. 221-225.

1998

 1. Матюшенко І. Ю. Инвестиционная деятельность авиационного предприятия / І. Ю. Матюшенко, Є. А. Заславська // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. труд. – Х.: Гос. аэрокосмич. ун-т «Харьк. авиац. ин-т». – 1998. – Вып.7. – С. 83-84.