Матюшенко Ігор Юрійович


Резюме
Кваліфікація
Наукова робота
Викладання
Публікації


Професор, доктор економічних наук, кандидат технічних наук

кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Дійсний член Академічного союзу Оксфорд (AUO, Великобританія),
член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки (МАОН, Україна),
член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»
лауреат премії ім. М.І. Туган-Барановського НАН України (2014 р.) за видатні наукові роботи в галузі економіки


роб. адреса: к.379, пл. Свободи, 6, Харків, 61022, Україна
роб. тел.: +38 (057) 707 5160
моб. тел.: +38 (067) 571 0609; +38 (050) 240 9453
e-mail: imatyushenko@karazin.ua, imatyushenko@i.ua
twitter
профіль у Google Scholar
профіль у Research Gate
ORCID

Дата народження: 5 грудня 1965 року

Освіта:

 • 2013 – закінчив IC2 Institute from University of Texas at Austin (USA) за міжнародною програмою «Готовність до інновацій» (IR) як частини програми «Розвиток технологічного підприємництва» (TEDP) за підтримки CRDF Global;
 • 2004 – закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління»;
 • 1997 – закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит», спеціалізація «Банківська справа»;
 • 1988 – закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського за спеціальністю «Літакобудування»;

Вчений ступінь і звання:

 • з 1993 – кандидат технічних наук;
 • з 1994 – старший науковий співробітник;
 • з 2000 – доцент кафедри фінансів;
 • з 2016 – професор кафедри міжнародних економічних відносин;
 • з 2017 – доктор економічних наук.

Викладання: стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 21 рік (з 1995 р.), в т.ч. у ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 18 років ( з 1999 р.). Веде навчальні курси: «Євроінтеграція», «Інвестування», «Міжнародні організації», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Експортний потенціал і методи його оцінки», «Сучасні світові інтеграційні процеси», «Технології суспільного розвитку». За курсами, які викладає, опубліковано 12 науково-методичних розробок, у тому числі одноосібно та у співавторстві – 4 підручника/посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота: має більше 250 публікацій, з них 230 наукових, в т.ч. більше 40 монографій, 70 статей, опублікованих у фахових виданнях України, а також 16 статей в іноземних фахових виданнях з імпакт-фактором (8 у ISIWebofSciencecitations) та 10 авторських свідоцтв.

Лауреат премії ім. М. І. Туган-Барановського НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки (за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики України») за 2014 рік.

Науковий керівник 4-х захищених аспірантів. Наразі керує підготовкою аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», а також за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Дійсний член Академічного союзу, Оксфорд (AUO, Великобританія), член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки (МАОН, Україна), член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Сфера наукових інтересів:

 • міжнародні інвестиції, євроінтеграція, експортний потенціал;
 • науково-технологічна політика України в умовах асоціації з ЄС;
 • конвергенція знань, технологій і суспільства на базі NBIC-технологій;
 • форсайтні дослідження з метою вибору пріоритетів науково-технологічної політики в Україні.

Член наукових і редакційних рад низки іноземних фахових журналів, а саме:

 • ради академічних редакторів «British Journal of Economics, Management & Trade», UK, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon (Science domain International);
 • наукової ради «ACTA Innovations», Poland, Lodz (Centrum Badańi Innowacji Pro-Akademia);
 • редакційної ради «Applied Economics and Finance», USA, Beaverton (Redfame Publishing);
 • редакційної ради «Journal of Economics and Public Finance», USA, Los Angeles (SCHOLINK INC).

Участь у виконанні грантів і міжнародному співробітництві:

 • Програма «Підприємництво і право в Hi-Tech» (2016 р.), що реалізується консорціумом у складі: Корнельського університету (технологічного відділення CornellTech, США), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (НЮУ їм. Я. Мудрого, Україна), Інституту правознавства, технологій та інновацій (ИПТИ, Україна), компанії Sion;
 • Регіонет (2014-2016 рр.) за проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», що впроваджується консорціумом GIZ Internationa l Services, GFA Consulting Group та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України;
 • Проект «ЄС – Європейське сусідство – Росія: транскордонне співробітництво в рамках Регіональної політики» (2013 р.), що виконувався Європейською комісією, Центром досліджень і інновацій «PRO-AKADEMIA» та Інституту європейського в м. Лодзь (Польща);
 • Згідно наказу від 15.09.2014 р. ректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна відповідає за виконання умов співробітництва «Lodzkie of energy» між Центром досліджень і інновацій «PRO-AKADEMIA», що виступає в якості координатора Кластеру «Біоенергетика для регіону» (м. Лодзь, Польща), та ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Досвід роботи в органах державної та місцевої влади:

 • Харківська обласна державна адміністрація: начальник головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин (2010–2011 рр.), заступник начальника головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції (2001–2010 рр.);
 • Харківська міська рада: начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Головного управління економіки та комунального майна (1997–2001 рр.)

Нагороди:

 • почесна грамота Кабінету Міністрів України (від 25.06.2008 р. № 15351);
 • грамота Міністерства промислової політики України (2009 р.);
 • почесна грамота Харківської облдержадміністрації та Харківської обласної ради (2006 р.);
 • подяки голови Харківської облдержадміністрації (2005 р., 2007 р.);
 • грамота ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2015 р.).

Основні публікації:

 1. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посібн./ І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 504 с.
 2. Матюшенко І. Ю. Розділ 10. Міжнародна інвестиційна діяльність / Міжнародні економічні відносини : підручн. (гриф МОНУ - лист № 1/11-5842 від 18.04.2014 р.) / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 312-354. – 464 с.
 3. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с.
 4. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібн. Харків: Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
 5. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навч. посібн. (гриф МОНУ – лист № 14/18.2-1844 від 29.07.04 р.) / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – К: ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
 6. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту: навч. посібн. (гриф МОНУ – лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / І. Ю. Матюшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003ю – 220 с.
 7. Матюшенко, І. Ю. Теоретичні аспекти розвитку конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Матюшенко І. Ю. ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : Н-ДЦ індустр. пробл. розв., 2017. – 37 с.
 8. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій в країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем : монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2017. 448 с.
 9. Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки : монографія. Харків: ФОП Александрова К. М., 2016. 556 с.
 10. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. NBIC-технології як ключовий фактор розвитку ІКТ і мікроелектроніки в країнах світу і Україні : монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 392 с.
 11. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 272 с.
 12. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектору України : моногр. / за заг. ред. проф. М.О. Кизима, проф. І.Ю. Матюшенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с.
 13. Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі : моногр. / за заг. ред. проф. М.О. Кизима, проф. І.Ю. Матюшенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с.
 14. Matyushenko, I. (2014). Ukraine-European Union: perspectives of integration // Cross-border cooperation in the framework of the European neighbourhood policy: The Eastern Partnership and Russia: monograph. Lodz: ACTA Innovations; RIC Pro-Akademia, 2014. P. 40-57.
 15. Кизим М. О. та інш. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак .– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. – 492 с.
 16. Кизим М. О. та інш. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко. –Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 392 с
 17. Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і України. Наука та інновації. 2017. Вип. 13 (2). С. 5-26. DOI: 15407/scin13.02.005
 18. Матюшенко І. Ю. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції і асоціації з ЄС. Бізнес Інформ. 2016. № 10. C. 85–93.
 19. Матюшенко І. Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС. Управління розвитком. 2016. № 2. C. 31–41.
 20. Матюшенко І. Ю. Імітаційна модель науково-інноваційного розвитку економіки України в умовах четвертої промислової революції та асоціації з ЄС . Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 70–76.
 21. Матюшенко І. Ю. Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 261–272.
 22. Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. C. 108–120.
 23. Матюшенко І. Ю., Костенко Д. М. Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації і зростання високотехнологічного експорту України до 2030 року. Бізнес Інформ. 2016. № 3. C. 32–43.
 24. Matyushenko, I. Y. (2017). Development and implementation of converging technologies in Ukraine under conditions of a new industrial revolution: organization of state support : Summary. European Journal of Business, Economics and Accountancy, 5 (1), 57-75.
 25. Matyushenko, I., Sviatukha, I., & Sahno, A. (2017). Prospects for governmental support of convergent technologies development in the World and Ukraine . Advanced Science Journal. 2017. Vol. 1. P. 10–24. DOI:10.15550/ASJ.2017.01.010
 26. Matyushenko, I., Makhaneva, Iu., Bilovska, О. & Vovk, V. (2017). Prospects for Worlds & Ukraine’s information economy in creating and improving supercomputers of SCIT family based on NBIC-technologies. British Journal of Economics, Management & Trade, 16 (2), 1-12. DOI: 10.9734/BJEMT/2017/30613
 27. Matyushenko I., Loktionova M. (2017). Development and implementation of converging technologies in Ukraine under conditions of a new industrial revolution . Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Vol. 16. P. 115–122.
 28. Matyushenko I., Pozdnyakova A. (2016). Smart Cities in Ukraine – the evolution, state and challenges of smart solutions in the area of governance . ACTA Innovations. no. 19. P. 25–36.
 29. Matyushenko, I. (2016). Prospects for Information Economy in Ukraine Using Grid-computations Based on Nbic-technologies. British Journal of Economics, Management & Trade, 12 (3), 1-18. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24151
 30. Matyushenko, I., Sviatukha, I., & Grigorova-Berenda L. (2016). Modern Approaches to Classification of Biotechnology as a Part of NBIC-Technologies for Bioeconomy. British Journal of Economics, Management & Trade, 14 (4), 1-14. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/28151
 31. Kyzym, M., Matyushenko, I., Polyakova, O., Shlykova, V., & Moiseienko Yu. (2016). Benchmarking study of the Global and Ukrainian trends in nanotechnologies’ scientific research for the future NBIC-society . British Journal of Economics, Management & Trade, 13 (2), 1-24. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24812
 32. Shostak, I., Matyushenko, I., & Danova, M. (2016). Results of Foresight-Research of Development Nanotechnology Industry for the Next Economy in Ukraine. British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 11 (1), 1-15. [Electronic resource]. (ISI Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2016/20562).
 33. Matyushenko, I., Moiseienko, Yu., & Khanova, O. (2015). Prospects for creating material grounds for information economics on the basis of micro-electronic technologies and sensor enginery utilizing NBIC-technologies in Ukraine. British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 9 (3), 1-16.[Electronic resource]. (ISI Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2015/18567).
 34. Matyushenko, I., Buntov I., & Khanova, O. (2015). The next economy in Ukraine: developing alternative energy with the help of NBIC-technologies. British Journal of Economics, Management & Trade,United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 9 (2), 1-19. [Electronic resource]. (ISI Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2015/19532).
 35. Matyushenko, I., Goncharenko, N., & Michaylova, D. (2015). Future Considerations For Developing Energy Efficient Economy In Ukraine Using Light Emitting Diode (LED) Enginery On The Basis Of NBIC-Technologies. Global Journal of Management and Business Research, USA, Cambridge (Massachusetts); United Kingdom, London; India, Indore, 15 (5), 7-16. [Electronic resource].
 36. Matyushenko, I., & Moiseienko, Yu. (2015). Outlook on bioeconomy development in Ukraine: introduction of molecular and cell biotechnologies in 2010–2013 . International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester, 3 (5), 764-772. [Electronic resource].
 37. Matyushenko, I., Moiseienko, Yu., & Khanova, O. (2015). Prospects for constructing nano-bio-economics in Ukraine: using sensor systems on the basis of NBIC-technologies for medico-environmental and industrial needs. American Research Journal of Business and Management (An Academic Publishing House), USA, Chicago, 1 (2), 37-43.[Electronic resource].
 38. Matyushenko,I. & Buntov, I.(2015). Prospects on bio-economy development: biotechnology in agriculture and environmental safety on the basis of NBIC-technologies, ACTA Innovations (RIC Pro-Akademia),Poland, Lodz, no.17.
 39. Matyushenko, I., & Khanova, O. (2014). Convergence of Nbic-Technologies as a Key Factor in the Sixth Technological Order' Development of the World Economy . Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics (Journal L´Association 1901 «SEPIKE»), Deutschland, Osthofen; France, Poitiers; USA, Los Angles, 6, 118-123. – 210 p.