Вибіркові дисципліни


В університеті за вибором студента організовано вивчення окремих навчальних дисциплін із циклів загальної (міжфакультетські дисципліни (МФД)) та професійної (вибіркові професійні дисципліни ) підготовки.

ПОРЯДОК ВИБОРУ МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у 3, 4, 5 та 6 семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні. Одна дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Вибір студентами міжфакультетських дисциплін відбувається посеместрово. У травні здобувачі вищої освіти обирають дисципліни для першого семестру наступного навчального року, у листопаді – для другого семестру навчального року.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить 3 кредити (90 годин) при частці аудиторних занять 33% (32 та 28 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку і передбачає виконання підсумкової залікової роботи.

Мінімальна кількість студентів у групі для вивчення вибіркових МФД становить 15 осіб; максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися, визначається вченими радами факультетів (навчально-наукових інститутів), що пропонують дисципліну.

Для формування загального переліку МФД на наступний семестр декани відповідних факультетів (директори навчально-наукових інститутів) не пізніше 1 квітня (для 1 семестру) та 1 жовтні (для 2 семестру) подають до Управління якості освіти переліки й інформаційні матеріали до МФД. Управління якості освіти перевіряє надану інформацію, узгоджує загальний перелік МФД з факультетами (навчально-наукових інститутами), і до 1 травня (для 1 семестру) та 1 жовтня (для 2 семестру) розміщує інформаційні матеріали на своєму сайті.

Організація проведення вибору студентами міжфакультетських дисциплін включає два етапи:

  1. вибір дисципліни із запропонованого переліку шляхом безпосереднього вибору в особистому кабінеті Е-деканату;
  2. підбиття підсумків анкетування та оприлюднення результатів вибору МФД на офіційному сайті університету. Студента, який не скористався своїм правом вибору, записують на вивчення дисциплін з міркувань оптимізації числа студентів у навчальних групах.
Рекомендації щодо організації вибору міжфакультетських дисциплін

Навчальні заняття з міжфакультетських вибіркових дисциплін, проводяться в один і той же день та в один і той же час на всіх факультетах - щосереди о 12:00.

Міжфакультетські дисципліни від факультету МЕВ та ТБ на 2022/2023 н.р.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН (блоків дисциплін)
(затверджений на засідання Вченої ради факультету від 18.04.2024 р., протокол № 15)

1. Для ознайомлення студентів із вибірковими професійним навчальними дисциплінами (блоками дисциплін) переліки й анотації вибіркових дисциплін не пізніше 1 травня поточного року розміщуються на офіційному сайті факультету.

В анотації навчальної дисципліни вказуються попередні умови для вивчення даної дисципліни (блоку навчальних дисциплін) чи проходження спеціалізації, мінімальна кількість студентів, які можуть одночасно вивчати певну дисципліну (блок навчальних дисциплін) або проходити навчання за певною спеціалізацією (також може бути встановлена максимальна кількість студентів). Кількість запропонованих дисциплін має перевищувати, як правило удвічі, кількість дисциплін за вибором, передбачену робочим навчальним планом.

2. Для організації вивчення дисципліни (блоку дисциплін) за вибором, кожен студент до 20 травня поточного року обирає дисципліни із запропонованого переліку через заповнення відповідної Google-форми. Посилання на сформовані випусковими кафедрами Google-форми надаються студентам кураторами академічних груп.

3. Випускові кафедри здійснюють підбиття підсумків вибору студентів, деканат оприлюднює його результати на офіційному сайті факультету. Мінімальна кількість студентів у групі для вивчення професійних вибіркових дисциплін (блоків дисциплін) становить: 15 осіб для бакалаврату та 10 осіб для магістратури. Студента, який не скористався своїм правом вибору, записують на вивчення дисциплін з міркувань оптимізації числа студентів у навчальних групах.

4. Відомості про навчальні дисципліни (блоки дисциплін), що будуть вивчатися за вибором студентів, вносяться до індивідуальних навчальних планів студентів.


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК (2023/2024):


Спеціальність БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА
292 Міжнародні
економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Міжнародний бізнес
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
Міжнародний туристичний бізнес
Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Міжнародні відносини
Міжнародні відносини та регіональні студії
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство

РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Освітня програма Б 2 курс Б 3 курс Б 4 курс М 1 курс М 2 курс
Міжнародні економічні відносини PDF PDF  PDF  PDF 
Міжнародна і європейська економічна інтеграція PDF
Міжнародна логістика і митна справа PDF  PDF  PDF   
Міжнародний бізнес PDF  PDF  PDF PDF
Міжнародні фінанси PDF  PDF  PDF 
Міжнародна електронна комерція PDF PDF  PDF 
Готельно-ресторанна справа PDF  PDF  PDF
Туризм PDF  PDF  PDF PDF
Міжнародний туристичний бізнес PDF PDF  PDF 
Міжнародні відносини PDF PDF     PDF  
Міжнародні відносини та регіональні студії PDF PDF    PDF    PDF
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації PDF   PDF PDF   
Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії PDF  PDF
Міжнародна інформаційна безпека PDF    PDF 

Інформація щодо вибору минулих років