Наукова робота


Професорсько-викладацький склад кафедри туристичного бізнесу та країнознавства приділяє значну увагу науково-дослідному аспекту у своїй діяльності. Особливість наукових інтересів кафедри обумовлена специфікою її профілю (регіональні проблеми міжнародних відносин та особливості регіонального та національного розвитку туристичної індустрії). Досліджувана проблематика щільно пов’язана з курсами навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень:

 • національні інтереси та стратегічні пріоритети країн в галузі туризму (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Посохов І. С., проф. Довгаль Г. В., доц. Данько Н. І., викл. Сідоров М. В.);
 • міжнародні інтеграційні та глобалізаційні процеси у міжнародному туризмі (доц. Парфіненко А. Ю, доц. Кучечук Л. В., доц. Юрченко С. О., викл. Сідоров М. В., доц. Баранова В. В.);
 • вплив туризму на соціально-економічний розвиток країни (регіону) (доц. Подлепіна П. О., доц. Кучечук Л. В., ст. викл. Шамара І. М., доц. Євтушенко О. В., доц. Гапоненко Г. І.);
 • ресурсний потенціал розвитку туризму (ст. викл. Волкова І. І., доц. Грицак Ю. П.);
 • особливості функціонування суб’єктів туристичної діяльності (проф. Довгаль Г. В., доц. Данько Н. І., доц. Євтушенко О. В., ст. викл. Шамара І. М., доц. Подлепіна П. О., доц. Гуслєв А. П., доц. Більовська О. О., ст. викл. Бойко О. В.);
 • формування іміджу туристичної дестинації (доц. Парфіненко А. Ю., проф. Довгаль Г. В., доц. Євтушенко О. В., ст. викл. Шамара І. М., доц. Подлепіна П. О.);
 • особливості формування та реалізації туристичної політики зарубіжних країн (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Кучечук Л. В., ст. викл. Шамара І.М.);
 • економіка і організація туристичного бізнесу (доц. Данько Н. І., доц. Євтушенко О. В, ст. викл. Шамара І. М., доц. Подлепіна П. О., викл. Мирошніченко Т. М., проф. Довгаль Г. В., ст. викл. Бойко О. В., доц. Гуслєв А. П., доц. Більовська О. О.);
 • сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу (доц. Данько Н. І., доц. Подлепіна П. О., ст. викл. Шамара І. М.);
 • перспективи розвитку санаторно-курортної галузі (ст. викл. Волкова І.І.);
 • регіональні стратегії розвитку міжнародного туризму (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Юрченко С. О., проф. Довгаль Г. В.);
 • особливості використання інформаційних систем в туризмі та інноваційні технології в туристичній індустрії (ст. викл. Перепелиця А. С., доц. Чуйко А. М.)
 • сільський зелений туризм (доц. Гапоненко Г. І., доц. Посохов І. С.);
 • використання культурної спадщини в туризмі: міжнародний досвід та національні пріоритети (доц. Посохов І. С.);
 • особливості регіональних систем міжнародних відносин (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Тумаков О. І., доц. Безрук О. О., доц. Володіна М. О., доц. Онацький М. Ю, доц. Грицак Ю. П., доц. Панасенко А. С.).

Кафедра бере активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт. Протягом останніх 7 років кафедрою виконано наступні:

 • «Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку» 0110U000639;
 • «Туристичний імідж регіону» 0111U006839;
 • «Туристична сфера як пріоритетний напрямок соціально-економічного розвитку регіону» 0112U001889;
 • «Туристична політика зарубіжних країн» 0113U006006;
 • «Регіональні особливості розвитку міжнародного туризму» 0114U002889;
 • «Міжнародний туризм як фактор економічної та суспільно-політичної модернізації країн Центральної та Східної Європи» 0116U000918.

Найбільш вагомі наукові здобутки опубліковані у підручниках, навчальних посібниках та монографіях:

 1. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія/ За ред. проф. В.В. Александрова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 268 с.
 2. Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.
 3. Туристичний імідж регіону: Монографія/ За ред. А.Ю.Парфіненко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 312 с.
 4. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред.. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
 5. Туристичне країнознавство : підручник / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О. О. Любіцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2015. — 551 с., 48 с. кольор. іл.
 6. Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт..; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 220 с. (З грифом МОН).
 7. Україна на світовому ринку туристичних послуг : Моногр. / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 357 с.
 8. Юрченко С. О. Міжнародний туризм : навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини»] / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.
 9. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу : міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412 с.
 10. Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288с.

Окрім того, наукові доробки членів кафедри туристичного бізнесу та країнознавства формують основу розділу «Дослідження туризму та готельного господарства» у Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна(Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»), де публікують оригінальні проблемні статті українських та іноземних вчених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків.

Для підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та національних конференціях та семінарах. Окрім того, кафедра є організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети».

В рамках науково-технічного співробітництва з органами місцевої влади кафедра брала участь у розробці Концепції розвитку туризму в м. Харкові на 2008-2010 роки, організовувала та брала безпосередню участь у роботі круглого столу «Туристична сфера Харківського регіону: джерела конкурентних переваг», науково-практичних семінарах з представниками регіональних органів влади, наукових конференціях, присвячених проблемам та перспективам розвитку туристичного бізнесу на регіональному рівні та формуванні туристичної привабливості Харківського регіону. Має доробки з питань стратегії регіонального розвитку туризму, формування регіонального туристичного іміджу, оцінки туристично-рекреаційного потенціалу та відповідної інфраструктури.

Наукова робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі, тому колектив кафедри приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів, працює науковий студентський гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження з широкої тематики країнознавства, екскурсійної справи, організації та функціонування туристичного бізнесу тощо. Ці наукові пошуки знаходять відображення у матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми туристичного бізнесу», організатором якої є кафедра туристичного бізнесу та країнознавства.