Вісник


На факультеті видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»), в якому публікуються оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, міжнародного права, країнознавства та туризму українською, російською та англійською мовами.

До публікації у Віснику приймаються статті українських та іноземних учених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків.

До розгляду, згідно з постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до перелiкiв ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення статей для Вісника, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»

Приклад оформлення статті:

завантажити→ (укр.)
завантажити→ (англ.)

Яндекс.Метрика