Вісник


На факультеті видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»), в якому публікуються оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, міжнародного права, країнознавства та туризму українською, російською та англійською мовами.

Вісник видається з періодичністю два–чотири рази на рік. Представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах:

– UlrichswebGlobalSerialsDirectory (США);
– ResearchBible (Японія);
– Академія Google (США);
– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна);
Наукова періодика Каразінського університету (OpenJournalSystems).

Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Дослідження туризму та готельного господарства. Редакційна колегія приймає до друку оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки підприємства, готельного господарства та туризму українською, російською та англійською мовами.

До публікації у Віснику приймаються статті українських та іноземних учених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків.

До розгляду, згідно з постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до перелiкiв ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з цього дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку

Повний перелік вимог до оформлення та подання статей для Вісника, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» представлено на веб-сайті.

Яндекс.Метрика