Аспірантура


На факультеті діє аспірантура за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 29 «Міжнародні відносини».
сертифікат про акредитацію ОП

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових комплексних знань і їх впровадження у професійну практику шляхом формування та розвитку у здобувачів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько- інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному науковому дослідженні.

Наразі в аспірантурі навчаються 26 аспірантів.

Основною сферою дослідження аспірантів є сучасні проблеми міжнародних економічних відносин, у тому числі проблеми, пов'язані з глобалізацією, регіоналізацією, цифровізацією, механізмами регулювання як на регіональному, так і на глобальному рівні. 

Дослідження проводяться за такими пріоритетними напрямками: економічне зростання та його відмінності у різних країнах світу, проблеми економічної нерівності, особливості розвитку міжнародних ринків товарів та послуг, міжнародне банківське регулювання, стратегії та конкурентоспроможність міжнародних компаній, прямі іноземні інвестиції та технологічний розвиток, міжнародні ланцюжки доданої вартості та їх еволюція, міжнародна логістична діяльність, проблеми регулювання міжнародної торгівлі, особливості розвитку сучасних форм міжнародної економічної інтеграції тощо.

Навчання в аспірантурі включає поглиблене вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, проходження науково-педагогічної практики, виконання наукових досліджень з обраної актуальної теми, публікацію статей у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, виступи на міжнародних конференціях та інше з метою підготовки та захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


З інформацією щодо вступу до аспірантури можна ознайомитись на сайті «Абітурієнт Каразінського».

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна (станом на 24 січня 2019 року)

Перелік документів та строки складання вступних випробувань визначені в додатку до Правил прийому університету.

Програма вступного екзамену
Вимоги до дослідницької пропозиції
Правила прийому для громадян України та іноземців, які постійно проживають в Україні
Правила прийому для іноземних громадян та осіб без громадянства Презентація


Контакти

Завiдувачка відділу аспірантури, докторантури
та супроводу PhD програм
Петренко Наталія Володимирівна
Телефон: +38 (067) 719-03-33
Email: postgraduate@karazin.ua
Контактна особа на факультеті
Шуба Марина Володимирівна
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 378
E-mail: marinashuba@karazin.ua