Видання кафедри


Організація екскурсійної діяльності : навчально методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / уклад. Н. В. Аксьонова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 248 с.

Видання містить детальну інформацію щодо змісту курсу «Організація екскурсійної діяльності», методики проведення екскурсій і техніки їх створення, правових аспектів з організації екскурсійних послуг, організації функціонування екскурсійного підприємства, професійних якостей екскурсовода та інновацій в екскурсійній діяльності. Для студентів ОП «Туристичний бізнес» та екскурсоводів як «помічник» у вдосконаленні існуючих і розробці нових екскурсій. Посібник містить інформацію щодо новітніх форм екскурсійного обслуговування та поради щодо подальшого його удосконалення.

Гапоненко Г. І., Парфіненко А. Ю., Шамара І. М. Організація сільського зеленого туризму: підручник для студентів спеціальності «Туризм». Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2021. 300 с

Узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Докладно розглянуто особливості нормативно-правового регулювання реалізації підприємницьких ініціатив у сфері сільського зеленого туризму. Підручник орієнтовано на студентів туристичних спеціальностей, викладачів та науковців закладів вищої освіти, буде корисним керівникам та спеціалістам підприємств агропромислового комплексу, менеджерам, підприємцям і власникам туристичних фірм.

Україна та країни Східної та Південно-Східної Азії: досвід модернізації та перспективи взаємодії : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 75-річчя створення ООН (13 листопада 2020 року). - Харків: ФОП Панов А.М., 2020. - 130 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвячені актуальним проблемам міжнародних відносин. До збірника увійшли публікації, в яких досліджується діяльність Організації Об’єднаних Націй, роль та місце країн Східної та Південно-Східної Азії в системі міжрегіонального співробітництва, особливості взаємодії України з країнами Сходу, проблеми та перспективи розвитку міждержавних відносин в умовах пандемії COVID-19, основні тенденції розвитку сфери туристичних послуг в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Гапоненко Г. І., Парфіненко А. Ю., Шамара І. М. Сільський зелений туризм: навчальний посібник. – Суми: ПФ «Видавництво "Університетська книга”», 2019. – 178 с.

Узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад основних теоретичних положень, перелік питань, шо є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, новітній світовий досвід з організації сільського зеленого туризму чинне законодавство. Для студентів туристичних спеціальностей, викладачів та науковців закладів вищої освіти, керівників і спеціалістів підприємств агропромислового комплексу, менеджерів, підприємців та власників туристичних фірм.

Лиман С. І., Парфіненко А. Ю., Посохов І. С. Історія туризму: навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). – Суми: ПФ «Видавництво "Університетська книга”», 2018. – 372 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні етапи історії світового та вітчизняного туризму – від подорожей у стародавні часи й дотепер. Висвітлюються процеси зародження й розвитку туризму в Україні та світі, виникнення туристичних підприємств, створення міжнародних туристичних організацій, глобалізації туризму. Узагальнюється історичний досвід різних народів у туристичній галузі. Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією подорожей та туризму.

Довгаль О. А. Інноваційна економіка : навчальний посібник / О. А. Довгаль, Г. В. Довгаль. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с.

У посібнику узагальнено матеріал, що відбиває теоретичні концепції інноваційної економіки та практичні підходи до їх використання з урахуванням реальних проблем, суперечностей та тенденцій у розвитку сучасної інноваційної економіки на національному та міжнародному рівнях в умовах глобальної трансформації. Основну увагу у навчальному посібнику приділено концептуальним засадам інноваційної економіки, розкриттю змісту її структурних складових та сучасним тенденціям розвитку. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців у галузі інноваційних процесів і механізмів інноваційного розвитку.

Туристичне країнознавство : підручник / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2015. — 551 с., 48 с. кольор. іл.

Пропоноване видання — один із перших в Україні фундаментальних підруч­ників, у якому туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країни, а туризм – як чинник глобалізації сучасного світу. У першій частині підручника висвітлено теоретичні засади туристичного країнознавства, зокрема процеси інституціоналізації, базові прин­ципи просторово-територіальної організації країн світу, розуміння й урахуван­ня їх політичного, етнічного, мовного та релігійного розмаїття, що постає як методологічне й методичне підґрунтя для вивчення туристичних ресурсів і потенційних можливостей цих країн. У другій частині наведено характеристи­ки ресурсів найважливіших макрорегіонів і країн, які є лідерами регіонального розвитку туризму. До кожного розділу додаються ключові поняття і терміни, контрольні запитання та завдання, рекомендована література, цікавий ілюстра­тивний матеріал. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів туристич­ного профілю, всіх, хто цікавиться туризмом.

Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VІI міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 року). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015.

Матеріали VII міжнародної конференції містять результати досліджень молодих вчених різних регіональних центрів України та європейських країн. У публікації аналізуються актуальні проблеми функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення, сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У підручнику проаналізовано особливості формування та реалізації туристичної політики провідних туристичних країн світу, які є лідерами за кількістю міжнародних туристичних прибуттів: Франції, США, Китаю, Іспанії, Італії, Туреччини, Німеччини, Великої Британії, Росії, Малайзії, Мексики, Таїланду, Греції, Польщі, Саудівської Аравії. Висвітлено специфіку організації зарубіжних систем управління сферою туризму, розглянуто стратегії і програми розвитку, охарактеризовано різні сегменти туристичного ринку країн, здійснено оцінку їхньої туристичної політики. Для студентів, викладачів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку туристичного бізнесу.

Актуальні проблеми міжнародних відносин та туристичного бізнесу. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (17 квітня 2015 року). – X: ХНУ імені В. Н Каразіна, 2015. – 284 с.

Матеріали містять результати досліджень молодих учених різних регіональних центрів України. У публікаціях аналізуються актуальні проблеми міжнародних відносин, функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення, сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Актуальні проблеми туристичного бізнесу. Матеріали VII міжнародної науково- практичної конференції молодих учених (28 лютого 2014 року). – X: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 224 с.

Матеріали VII міжнародної конференції містять результати досліджень молодих учених різних регіональних центрів України та Російської Федерації. У публікаціях аналізуються актуальні проблеми функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення, сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2012 року. – X: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 265 с.

Матеріали містять результати досліджень науковців, аспірантів та студентів різних регіональних центрів України та Російської Федерації. У публікаціях аналізуються теоретичні основи функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Актуальні проблеми туристичного бізнесу. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (17 лютого 2012 року). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 268 с.

Матеріали VI міжнародної конференції містять результати досліджень молодих вчених різних регіональних центрів України та Російської Федерації. У публікації аналізуються актуальні проблеми функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення, сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У першій частині основну увагу зосереджено на розкритті теоретичних проблем курсу. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. Друга частина видання присвячена характеристиці туристичних ресурсів основних туристичних макрорегіонів і країн світу. Підручник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів туристичного профілю.

Виробнича практика: програма та методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності «Туризмознавство» / укл. Г.В. Довгаль, С.О. Юрченко – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 32 с.

Програма виробничої практики призначена для студентів-магістрів та студентів-спеціалістів очної форми навчання спеціальності 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство». Видання розкриває зміст виробничої практики, її мету та завдання, включає методичні вказівки щодо проходження практики, норми контролю, а також приклади оформлення звіту та критерії оцінювання.

Туристичний імідж регіону: монографія / за ред. А.Ю. Парфіненка, – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 312 с.

У колективній монографії досліджуються проблеми формування ту­ристичного іміджу регіону. Туристичний імідж розглядається як чин­ник забезпечення конкурентоспроможності території, практика товаризації унікального ціннісного послання місцевої культури і формування регіональної економіки ексклюзивності. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні перспектив створення туристичного іміджу Харківської області на основі теоретичних напрацювань у галузі іміджевої політики та великого міжнародного досвіду.

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2011 року. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 312 с.

Матеріали міжнародної конференції містять результати досліджень науковців, аспірантів та студентів різних регіональних центрів України та Російської Федерації. У публікаціях аналізуються теоретичні основи функціонування туристичної сфери, її ресурсне забезпечення, сучасний стан та перспективи розвитку регіональних, національних та міжнародних туристичних ринків.

Вишневська О.О. Словник ресторанних термінів / О.О. Вишневська. – X. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 40 с.

Словник є додатком до НМКД «Технологія ресторанної справи», містить слова та словосполучення, які найчастіше застосовуються у ресторанному бізнесі. Він є методичним посібником для студентів і викладачів системи професійної (фахової) освіти, працівників готелів, ресторанів, туристичних фірм.

Туристично-краєзнавча навчальна практика : методичні вказівки для студентів 1 курсу, напрям підготовки 6.140103 «Туризм», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / укл. : П.О. Подлепіна, І.С. Посохов. – X. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 36 с.

Методичні рекомендації складені на основі програми туристично-краєзнавчої навчальної практики, призначені для керівників практики та студентів-практикантів І курсу. Видання містить основні вимоги до проходження практики. Велику увагу надано індивідуальним завданням для студентів. Наводяться приклади оформлення різних елементів роботи.

Виробнича технологічна практика : методичні рекомендації для студентів В 52 напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / укл. : І.І. Волкова, О.О. Шаповалова, С.О. Юрченко. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 16 с.

Програма виробничої технологічної практики призначена для студентів очної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», розкриває зміст виробничої технологічної практики, включає методичні вказівки до проходження практики, контроль за проходженням практики, особливості оформлення звіту, критерії оцінювання.

Бакалаврська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020107 «Туризм» / О.О. Вишневська, Ю.П. Грицак, А.Ю. Парфіненко. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 64 с.

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту дипломних робіт. Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідже­ння, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплому. Наведено приклади оформлення різних еле­ментів роботи.

Вишневська О.О., Грицак Ю.П., Парфіненко А.Ю. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» напряму 8.140103 «Туризм» / О.О. Вишневська, Ю.П. Грицак, А.Ю. Парфіненко. – X., : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 44 с.

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту дипломних робіт. Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплома. Наводяться приклади оформлення різних елементів роботи.

Юрченко С.А. Методика научных исследований : учебное пособие для студентов специальности «Туризм» / С.А Юрченко, Е.Е. Юрченко. – X.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні види статистичного спостереження, способи обробки інформації, методи вивчення складових частин територіальних соціально-економічних систем.

Вишневська О.О., Парфіненко А.Ю., Сідоров В.І.Туристичне країнознавство : підручник / О.О. Вишневська, А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У першій частині основну увагу зосереджено на розкритті теоретичних проблем курсу. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. Друга частина видання присвячена характеристиці туристичних ресурсів основних туристичних макрорегіонів і країн світу.

Юрченко Е.Е., Юрченко С.А. Население и демография стран мира: Практикум для студентов направления подготовки 6.020107 «Туризм» / Е.Е. Юрченко, С.А. Юрченко. – Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. — 96 с.

У посібнику надані методичні вказівки з виконання практичних, семінарських і контрольних робіт, словник термінів. Показані мовні сім'ї і класифікація мов. Відображено систему оцінювання знань студентів.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія / За ред. проф. В.В. Александрова. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

У колективній монографії кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна дослі­джуються перспективи розвитку туризму на регіональному рівні. Аналізуються теоретичні основи функціонування сфери туризму в регіоні, його ресурсне забезпечення, сучасний стан і пріоритетні напрямки розвитку. Основну увагу зосереджено на висвітленні потенційних можливостей туристичного комплексу Харківського регіону, який готується до прийняття фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро-2012».

Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2009 року. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 280 с.

Вишневська О.О. Технологія готельної справи: Словник-довідник. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. 34 с.

Словник є додатком до НМКД «Технологія готельної справи», містить слова та словосполучення, які найчастіше застосовуються у готельному бізнесі. Він є методичним посібником для студентів і викладачів системи професійної (фахової) освіти, працівників готелів, туристичних фірм, для всіх, хто цікавиться туризмом.

Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство. Навчальний посібник. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 288 с.

Посібник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. Основну увагу зосереджено на висвітленні теоретичних проблем курсу. У книзі проаналізовано особливості впливу глобалізації на національну державу та пока­зано можливу роль туризму для її загального добробуту. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, що постає як методичне підґрунтя для ви­вчення їхніх туристичних умов і ресурсів. З метою опанування основ наукового обґрунтування можливостей організації туризму у тій або іншій країні викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн. Центральною темою видання є проблема створення туристичного іміджу країни, що розглядається як механізм артикуляції і представлення туристичних ресурсів території відповідній цільовій аудиторії.

Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: Монографія. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 296 с.

У монографії проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти феномену туризму. Особлива увага у дослідженні приділена виховному та освіт­ньому потенціалу туристичної галузі. Монографія є міждисциплінарною науковою розвідкою і репрезентує основні підходи до розуміння сутності туризму з точки зору педагогіки туризму, філософії, культурології та економічної теорії. Проаналізовано вплив глобалізації та міграційних процесів на становлення й розвиток туризму. Ви­значено сучасні тенденції та особливості розвитку туристичної індустрії як у світово­му масштабі, так і в межах України.

Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації: Вступ до курсу «Туристичне країнознавство». – Харків: Бурун-книга, 2009. – 128 с.

Розкривається процес виникнення і головні характеристики національних держав, висвітлюється трансформація та розуміння національного суверенітету за умов глобалізації сучасного світу. Основну увагу зосереджено на феномені туризму, що розглядається як вияв та чинник глобалізаційних процесів: показано процес інституціоналізації туризму; проаналізовано його вплив на національну державу в економічній, політичній та культурній площині; визначено його роль як моделі конкурентоспроможності країни на світовій арені та механізму збереження національного суверенітету. На основі дослідження останніх тенденцій у туристичній індустрії виявлено найважливіші імперативи туристичної парадигми XXI століття.

Юрченко С.А. Инфраструктура мира: Учебное пособие / Перевод с украинского С.А. Юрченко. – X.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2006. – 328 с.

Розглядаються методологічні та методичні засади вивчення інфраструктури світу. Характеризуються призначення і функції великих блоків інфраструктурних галузей. Аналізуються особливості територіальної організації інфраструктури. Показані методи її вивчення. Даний критичний аналіз ступінчастої системи обслуговування. Визначено роль інноваційних процесів у розвитку окремих галузей інфраструктури.

Юрченко С. О. Міжнародний туризм : навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини»] / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.

У навчальному посібнику розглядається економічній та соціокультурний феномен, охарактеризовано етапb становлення сучасних форм розвитку міжнародного туризму, міжнародні туристичні організації, міжнародне туристичне право, статистика міжнародного туризму, сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку, сучасний стан і глобальні тенденції в розвитку ринку туристичних послуг, стан України на ринку міжнародного туризму.

Сідоров М. В. Україна на світовому ринку туристичних послуг : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.

У монографії досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг. Розглянуто теоретико-методичні основи вивчення економічної діяльності на світовому ринку туристичних послуг. Охарактеризовано особливості функціонування світового ринку туристичних послуг. Проведена структуризація туристичного простору. Виявлена специфіка розвитку міжнародного туризму в Україні, проаналізовано умови формування стратегічної пріоритетності сфери туризму в економіці України. Визначено стратегічні напрями економічної діяльності України на світовому ринку туристичних послуг та механізм їх реалізації. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться проблемами розвитку міжнародного туризму.