Видання кафедри


МОНОГРАФІЇ


Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Уклад. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова, І. М. Харченко, Л. М. Хижняк., Є. М. Солових. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 39 с.

Видання містить загальні положення та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра, а саме: вимоги та пояснення щодо структури роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування, допуску до захисту та захисту кваліфікаційних робіт.

Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Уклад. Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова, І. М. Харченко, Л. М. Хижняк. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 39 с.

Видання містить загальні положення та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра, а саме: вимоги та пояснення щодо структури роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування, допуску до захисту та захисту кваліфікаційних робіт.

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / О.О. Безрук, В.С. Бліхар, Л.М. Герасіна, І.В. Застава та ін.; за ред. М.П. Требіна. – Харків : Право, 2019. – 744 с.

Монографію присвячено дослідженню політико-правової ментальності українського соціуму в умовах європейської інтеграції, історії формування політико-правового менталітету українського народу, базовим характеристикам сучасної політико-правової ментальності українського суспільства, історії, сучасному дискурсу, перспективам розвитку європейської інтеграції, впливу політико-правової ментальності на модернізацію політичної та соціокультурної систем українського суспільства за європейським вектором розвитку, особливостям формування європейських цінностей політико-правової ментальності українства на сучасному етапі вітчизняного державотворення.

Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях та відповідях / Т.Є. Кагановська, Є.І., Григоренко, Я.О., Григоренко, О.С., Передерій; за ред. Т.Є. Кагановської. – Харків: Право, 2017. – 304 с.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням новітніх тенденцій державотворення у світі, в Україні, чиного українського законодавства та законодавства деяких зарубіжних держав. У ньому наводяться стислі відповіді на основні питання, які пов’язані з ключовими напрямами державотворчих процесів у нашій державі. Зокрема, в межах навчального посібника дається характеристика конституції як фундаменту сучасного державотворення, проведено аналіз розвитку та модернізації конституційного ладу та його засад в умовах глобалізованого світу, подано змістовну характеристику сучасним тенденціям реформування органів публічної влади.

Политизация конституционных институтов в современный период: сравнительно-правовое исследование : монография / А.П. Евсеев, А.С. Бакумов, Е.И. Григоренко, Я.А. Григоренко, А.А. Заика; отв. ред. А.П. Евсеев. – Харьков : Юрайт, 2017. – 264 с.

Монография посвящена феномену политизации конституционных институтов, наметившейся в последние годы в США и странах ЕС. Авторы анализируют так же особенности избирательного права и избирательной системы в США, показывают специфику избирательных кампаний отдельных партий и их лидеров. Рассматривается проблематика революций как формы народоправства, противостоящей в современном мире выборным процедурам. Особое внимание уделено процессу политизации судебной власти.

Гавриленко О.А. Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір / О.А. Гавриленко, О.М. Сівальньов, В.В. Цибулькін. – Харків: Точка, 2017. – 260 с.

Запропонована читачеві книга присвячена одній з маловідомих сторінок спільної історії Лігурії (на сьогодні – це однойменна адміністративна складова Італійської Республіки) та Північного Причорномор’я, на теренах якого виникла сучасна Україна. На базі різноманітних джерел (передусім, документальних і археологічних) послідовно розгортається професійно зорієнтований аналіз певного сегменту спадщини поліетнічних пращурів українського та італійського суперетносів у європейському контексті. Окрема увага приділяється етнодержавотворенню, а також безпековим питанням, зокрема історії розвідки, контррозвідки та воєнному мистецтву в цілому.

Інтеграційна траєкторія національної господарської системи в глобальному суспільстві : монографія / Г.М. Коломієць, О.В. Меленцова, І.І. Помінова. – Х. : МОНОГРАФ, 2016. – 275 с.

В монографії досліджені імперативи інтеграції національної господарської системи в умовах новітніх перетворень світової економіки. Її глобалізація на основі новітніх технологій задає параметри реалізації національних інтересів. Наукове дослідження можливостей і загроз сучасного розвитку дозволяє визначити перспективні траєкторії і принципи вибудовування ефективних стратегій їх досягнення. Призначено для фахівців з управління національною господарською системою, магістрантів і аспірантів спеціальності «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Публічне управління і адміністрування».

Здоровко С. Ф., Сідоров В. І. Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015, – 188 с.

У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів з урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу, Особлива увага приділяється проблемам реформування органів юстиції за останні роки.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / колект. автор / ред. І. Б. Усенко. – К. : Наукова думка, 2014. – С. 35-67.

Монографічне дослідження присвячене одній із найактуальніших проблем історії держави і права України. У контексті новітніх досягнень юридичної науки розглядаються сутність, зміст і конкретно-історичні форми здійснення судової влади у державах і подібних до них утвореннях, які в різний час існували на території сучасної України. Аналіз історико-правової реальності тісно пов’язується з еволюцією теоретичних і суспільно-політичних поглядів на призначення правосуддя та судової влади. Звертається особлива увага на історичний досвід, який доцільно врахувати у процесі сучасної судової реформи в Україні.

Колективні політичні права і свободи людини та громадянина в Україні : проблеми теорії та практики : монографія / Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, В. І. Козлов, Л. В. Новікова, О. С. Передерій: за ред. Л. В. Новікової. Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – 352 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню колективних політичних прав і свобод громадян України. Розглянуто правову природу, місце колективних політичних прав і свобод та наукові підходи щодо їх розуміння. Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо удосконалення конституційно-правового регулювання колективних політичних прав і свобод громадян як одних з визначальних елементів розбудови в Україні демократичної та правової держави.

Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України : [монографія] / В.В. Цибулькін, Л.М. Рожен, Д.В. Ведєнєєв, О.А. Гавриленко та ін. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.

Книга є першим комплексним дослідженням розвитку теорії та практики розвідки суб’єктів державотворення на теренах сучасної України, починаючи з часів античності до сьогодення. Вона являє собою узагальнений погляд на історичну та змістовну складову розвитку переважно зовнішньої розвідки – одного з найважливіших сегментів державотворення від сивої давнини й до сьогодення. Книга, звичайно не є літописом. Автори не ставили собі за мету повністю відтворити у хронологічній послідовності історичне минуле через різноманітні аспекти розвідувальної діяльності, а цілком свідомо викладали фактичний матеріал у вигляді професійно орієнтованих нарисів.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Прикладна інформатика: навч. посібн. / С.В. Лубенець, Л.В. Новікова, І.М. Харченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 195 с.

У навчальному посібнику систематизовано та викладено основні теоретичні відомості про прикладну інформатику як науку та її складові базові елементи. Наведено приклади й моделі типових прикладних управлінських задач з їх дослідженням та вирішенням із використанням можливостей прикладної програми MS Excel. Розглянуто особливості побудови та застосування управлінських інформаційних систем, а також методи вирішення прикладних задач на основі алгоритмізації та програмування мовою Turbo Pascal. Посібник призначається для студентів галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Даний посібник може бути використаний при проведенні занять з комп’ютерно-інформаційних дисциплін у студентів інших спеціальностей.

Право Європейського Союзу: Підручн. / Т.М. Анакіна та ін.; за ред. Р.А. Петрова. – Харків: Право, 2019. – 442 с.

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно викладені найбільш важливі питання права ЄС. У підручнику віддається перевага вивченню інститутів ЄС, правової системи ЄС, правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС, його окремих політик (наприклад, економічний та валютний союз, захист споживачів, конкурентне право та інші) та співробітництву між Україною і ЄС. Також у підручнику розглядаються питання захисту прав людини в ЄС, їх співвідношення з правом ЄС та висловлюються думки щодо можливих перспектив включення європейських конвенцій з прав людини до правової системи ЄС. Підручник висвітлює обсяг і зміст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, її вплив на правову систему України. Буде корисний як для студентів, так і для всіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.

Історія держави і права України : практикум : навчальний посібник для курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МВС України / М.Ю. Бурдін, О.А.Гавриленко, І.Д. Коцан, Є.С. Логвиненко, І.А. Логвиненко / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МВС України до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України». Видання містить плани семінарів методичні вказівки та нормативні матеріали до кожної з тем, що винесені на розгляд, а також теми рефератів та перелік літератури для їх написання. Окрім того, до кожної теми подано тестові завдання, якими курсанти можуть скористатися з метою самоперевірки своїх знань.

Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України». Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, що винесені на розгляд, а також теми рефератів та перелік літератури для їх написання. Основне місце у кожній темі відведено текстам пам’яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з’ясвати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції.

Солових Є. М. Формування позитивного іміджу керівників владних органів / Є. М. Солових // Керівник у системі державного управління : навчальний посібник / під. ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін. - Х.: вид-во "ДокНаукДерж Упр", 2014. - 252 с.

Навчальний посібник розкриває особливості діяльності керівників органів державної влади, основи її організації в сучасній українській діяльності та шляхи підвищення якості діяльності керівників органів державної влади.

Теорія держави і права : навчальний посібник для студентів, ТЗЗ які навчаються за напрямом підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / [А. М. Шульга, Л. В. Новікова, В. І. Сідоров та ін.]; за ред. А. М. Шульги. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 464 с

У навчальному посібнику репрезентовано загальнотеоретичний понятійний апарат сучасної юридичної науки щодо висвітлення відповідних питань. Зміст книги відображає сучасний стан юридичної практики, національного законодавства України.

Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Ю. С. Єпіфанова, Л. В. Новікова, О. А. Файер; за ред. Л. В. Новікової. – Х. : ФОП Бровін О. В., 2014. – 238 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання правового регулювання туристичної діяльності, зокрема поняття й функції туристичної діяльності, класифікацію міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, які регулюють сферу туристичної діяльності в Україні, правовий статус суб’єктів туристичної діяльності, державний контроль і нагляд у сфері ліцензування, сертифікації і стандартизації туристичної діяльності, а також поняття й види туристичних формальностей. Розкриваються договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності та споживачами туристичних послуг, розглянуто види страхування туристів, приділено увагу відповідальності за правопорушення у сфері туристичної діяльності.

Римское право: Конспект лекций / Л. В. Новикова, Ю. А. Тобота. – Х. : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013. – 120 с.

Конспект лекцій присвячено розгляду основних інститутів римського публічного та приватного права, римського громадянства, кримінального та цивільного судочинства, сімейного права, речового права, зобов'язального права, спадкового права.

Держава у правовому вимірі : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, О. С. Передерій; за ред. Т. Є. Кагановської. – Х. : Право, 2013. – 586 с.

У навчальному посібнику наводяться стислі, лаконічні відповіді на найважливіші питання щодо правового регулювання держави в цілому та окремих її інститутів. На сторінках видання автори висвітлюють питання, пов’язані з державою в сучасному світі, з основними підходами до права, розкривають поняття, сутність, соціальну цінність Конституції, комплекс найважливіших питань, що характеризують конституційний лад як устрій держави та суспільства, дають змістовну характеристику законодавчій, виконавчій та судовій владі, інститутам глави держави, конституційного правосуддя, а також Збройним Силам, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам. Окремо увагу приділено розкриттю комплексу питань, пов’язаних із державною службою.

Гавриленко О.А. Історія держави і права України: стародавняя доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с.

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел та наукової літератури з’ясовано особливості становлення права скіфських ранньодержавних утворень, проаналізовано пам’ятки права Херсонесу, Ольвії, Тіри, Боспорського царства, що збереглися до нашого часу. Висвітлено основні риси базових інститутів права, які сформувалися у північнопонтійських античних державах переважно під впливом правовової системи Афін, а також права їхніх безпосередніх метрополій – Гераклеї Понтійської та Мілету. Видання може бути використане викладачами і студентами юридичних факультетів та вищих навчальних закладів.

ДОВІДНИКИ


Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / Т.М. Анакіна; за заг. ред. І.В. Яковюка. – Х.: Право, 2019. – 178 с.

У посібнику висвітлено основні питання інституційної будови та права Європейського Союзу. Видання розраховане на викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються в закладах вищої освіти.

Довідник законодавства для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань : нормативні матеріали / С.Ю. Поляков, Є.І. Григоренко, О.С. Полякова, Я.О. Григоренко: за заг. ред. С.Ю. Полякова. – Х., 2015. – 216 с.

Збірник містить базові нормативні документи станом на 15 червня 2015 року, необхідних для опанування навчальних курсів військово-юридичного спрямування.

Розраховано на студентів, курсантів, інших військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, а також усіх, хто цікавиться військово-юридичними питаннями.
Конституция Автономной Республики Крым : научно-практический комментарий / Ф.В. Вениславский, Е.И.Григоренко, Я.А.Григоренко и др.; рук.авт.кол. В.П. Колесник. – Харьков : Факт, 2012. – 527 с.

Научно-практический комментарий Конституции Автономной Республики Крым раскрывает особенности конституционно-правового регулирования статуса и полномочий АРК. Его содержание в значительной степени обусловлено своеобразием конституционной системы Украины, включающей два уровня конституционного регулирования: общегосударственный и уровень автономного территориального образования в составе унитарного государства. Предназначен для представителей органов власти, политиков, преподавателей и студентов высших учебных заведений.