Наукова робота


Напрями наукової діяльності кафедри, перш за все, обумовлені специфікою її профілю: міжнародні відносини, міжнародна інформація та безпека. Досліджувана проблематика щільно пов’язана з курсами навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • міжнародна інформаційна безпека, протидія тероризму, міжнародне право, міжнародне кримінальне право, право міжнародних організацій, права людини, транснаціональна організована злочинність (Новікова Л. В., Здоровко С. Ф.);
 • міжнародні відносини, зовнішня політика, міждержавне співробітництво, українсько-американське стратегічне партнерство, зовнішня політика України, зовнішня політика США, міжнародна безпека, теорія міжнародних відносин (Шамраєва В.М., Солових В.П.);
 • міжнародно-правовий захист прав людини, міжнародна та національна інформаційна безпека, зовнішня політика Європейського Союзу, публічна дипломатія, європейські студії (Доценко О.М.);
 • ліберальна демократія, індекси демократії, інформаційне суспільство, міжнародна безпека, демократія в транзитивних суспільствах, воєнна безпека (Застава І.В., Григоренко Я.О.);
 • сучасні інформаційні системи і технології, міжнародна інформація, міжнародні комунікації, міжнародна інформаційна безпека, аналіз та прогнозування міжнародних фінансових інвестицій (Харченко І.М., Лубенець С.В.);
 • історія суспільної думки, історіографія, філософія історії, джерелознавство, політологія, державне управління, філософія, політична психологія (Каплін О.Д., Солових Є.М.);
 • міжнародне приватне право, міжнародне кримінальне право, міжнародно-правовий захист прав в’язнів, право міжнародних організацій (Толстенко Ю.О., Файєр О.А., Юдіна Я.В.);
 • міжнародні економічні відносини, країнознавство, міжнародна економічна інтеграція, платіжний баланс України та країн ЄС (Федорова Г.Ю.).

Викладачі кафедри працюють над монографіями та публікаціями у вітчизняних та зарубіжних виданнях, беруть активну участь у конференціях, круглих столах та семінарах, присвячених профільним актуальним питанням:

 • «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»;
 • «Європейська дипломатія у ХХІ ст»;
 • «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права»;
 • «Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації»;
 • «Сучасна дипломатія: теорія та практика»;
 • «Європейська система захисту прав людини»;
 • «Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку».

Наукова діяльність студентів

Студенти беруть участь у науково-практичних круглих столах, що проводяться як кафедрами факультету, так і іншими вищами України та інших країн; у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; симпозіумах, наукових тренінгах, наукових стажуваннях.

Здобувачі вищої освіти публікують наукові статті у співавторстві з викладачами кафедри у фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International, International Scientific Indexing, Web of Science, Google Scholar, що дозволяє їм ефективніше та глибше оволодівати необхідними знаннями і навичками.

Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі також працює науковий гурток – об’єднання студентів за напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів її роботи. Робота гуртка спрямована на формування у студентів інтересу до наукової діяльності, розвиток кративного мислення, закріплення й поглиблення знань, підготовку студентів до проведення оригінальних досліджень й відстоювання позиції в ході наукової дискусії.

Тематичний спектр засідань гуртка різноманітний, головна увага приділяється розгляду та обговоренню проблем у двосторонніх відносинах провідних держав світу, проблем міжнародних відносин та світової політики, а також – реалізації та забезпечення інформаційної безпеки. Студенти виступають з доповідями та дискутують. Участь у роботі беруть також аспіранти, викладачі та запрошені фахівці із суміжних дисциплін.

Керівники гуртка:
Пересипкіна Ірина Валентинівна, e-mail: iryna.peresypkina@karazin.ua
Лемішко Юрій Миколайович,e-mail: lemeshko7@ukr.net