Видання кафедри


МОНОГРАФІЇ


Актуальні проблеми міжнародного бізнесу : кол. монографія ; за наук. ред. С. І. Архієреєва, В. І. Сідорова. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. 264 с.

У монографії розглядаються причини, сутність та можливі шляхи вирішення основних сучасних проблем міжнародного бізнесу. Увагу приділено проблемам теоретичного дослідження міжнародного бізнесу, проблемам середовища міжнародного бізнесу та його галузевим проблемам. Видання адресоване науковим співробітникам, педагогам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться дослідженням проблем міжнародного бізнесу. Особливо корисним видання буде для студентів, які виконують кваліфікаційні роботи з ОПП «Міжнародний бізнес».

ДОВІДНИКИ


Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі: словник-довідник для студентів напряму підготовки «Міжнародний бізнес» / уклад. І. О. Дерід. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 28 с.

Словник-довідник з дисципліни «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі» містить приблизно 100 понять, термінів і словосполучень із тлумаченнями. Призначається для студентів напряму підготовки (спеціалізації) «Міжнародний бізнес».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Економічна теорія: навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І. Сідорова, проф. Є. М. Воробйова. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. 464 с.

Навчальний посібник містить систематизований виклад тем, які розкривають загальні економічні поняття, макро- та мікроекономічні питання, проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин. Є повним навчально-методичним комплексом, охоплює, крім теоретичної частини, практикум для студентів, додаткові навчально-методичні матеріали. Посібник розрахований для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також неекономічних спеціальностей.

Економічна історія : навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» / уклад. І. О. Дерід. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 31 с.

Навчально-методичні матеріали «Економічна історія» містять методичні рекомендації з вивчення дисципліни, навчальну програму з курсу економічної історії, тематичний план, плани семінарських занять, теми для підготовки доповідей, рекомендовану літературу, тести для самоперевірки, питання для підготовки до підсумкового контролю. Запропоновані навчально-методичні матеріали покликані зорієнтувати студентів у вивченні курсу економічної історії, надати їм допомогу в самостійній роботі, в підготовці до семінарських занять, а також до поточного та підсумкового контролю.

Економічна теорія : збірник тестових завдань для студентів неекономічних спеціальностей / уклад. І. О. Дерід. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 43 с.

Збірник тестових завдань «Економічна теорія» містить пакети тестів до кожної з тем, визначених робочою навчальною програмою з дисципліни «Економічна теорія» для студентів неекономічних спеціальностей. Запропоновані завдання покликані допомогти студентам у самоперевірці знань та підготовці до поточного та підсумкового контролю з економічної теорії.

Основи підприємницької діяльності в Україні : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини») / уклад. Т. Є. Шедякова, Н. Д. Кондратенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 47 с.

Видання містить методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності в Україні» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини». Висвітлено методику вивчення дисципліни, тематичний план, навчальну програму, плани семінарських занять, пропоновані теми рефератів, рекомендовану літературу та перелік питань до заліку.

Макроекономіка : методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи (для студентів напряму підготовки – 6.030206 «Міжнародний бізнес») / уклад. Н. Д. Кондратенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 20 с. (зміст)

Видання містить рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» (рівень вищої освіти – бакалавр). Пропоновано орієнтовні теми курсових робіт. Увагу приділено рекомендаціям щодо вибору теми дослідження, організації виконання та підготовки до захисту курсової роботи.

Мікроекономіка : методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи (для студентів спеціальності 056 – «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародний бізнес») уклад. Н. Д. Кондратенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с. (зміст)

Видання містить рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи для студентів 1 курсу спеціальності 056 – «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародний бізнес» (рівень вищої освіти – бакалавр). Пропоновано орієнтовні теми курсових робіт. Увагу приділено рекомендаціям щодо вибору теми дослідження, організації виконання та підготовки до захисту курсової роботи.

Виробнича практика : програма та методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Міжнародний бізнес» / уклад. І. О. Дерід, Н. Д. Кондратенко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 33 с.

Видання містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження практики та оформлення звітної документації, розкриває мету та сутність виробничої практики.

Для студентів напряму підготовки «Міжнародний бізнес».

Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. І. О. Дерід. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 24 с.

Видання містить питання для підготовки до семінарів та для самоперевірки, а також зазначаються питання та матеріали, що винесені для самостійної роботи студента, наведено питання та приклади завдань для підготовки до написання контрольної роботи та підсумкового контролю, міститься рекомендована література.

Педагогічна (асистентська) практика : програма та методичні рекомендації до виконання (для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти) / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, І. О. Дерід, С. А. Касьян, Н. Д. Кондратенко, О. О. Лєгостаєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 52 с.

Видання розкриває мету та зміст педагогічної практики, містить методичні рекомендації для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» із питань проходження практики, оформлення звітної документації. Висвітлюються різні аспекти проведення педагогічної практики магістрів, дидактичні моделі змісту навчання студентів, аспекти виховної роботи зістудентами.

Актуальні проблеми міжнародного бізнесу: методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес») / уклад. І. В. Тимошенков, І. О. Дерід. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 20 с.

Видання містить методичні рекомендації для здобувачів з питань обрання теми, написання, оформлення, академічної доброчесності, критеріїв оцінювання курсової роботи з дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного бізнесу»

Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації  до виконання для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. С. І. Архієреєв, І. О. Дерід, Н. Д. Кондратенко, І. В. Тимошенков, І. В. Шкодіна. – 2-ге вид., доповн. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 44 с. 

Запропоновано орієнтовні теми кваліфікаційних робіт. Розкрито сутність процедури перевірки на запозичення. Увагу приділено рекомендаціям щодо підбору інформаційного матеріалу, організації виконання та підготовки до захисту кваліфікаційної роботи.