Типові питання


1. За якими спеціальностями готують фахівців на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за спеціальностями/ освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародна електронна комерція». Термін навчання — 4 роки.

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» (3 спеціалізації / освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна та європейська економічна інтеграція», «Міжнародний бізнес»), «Туризм», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (4 спеціалізації / освітні програми: «Міжнародні комунікації»; «Міжнародна інформаційна безпека», «Сходознавство», «Європеїстика»).

2. Яка вартість навчання на факультеті міжнародних відносин та туристичного бізнесу?

Вартість навчання на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу на денній формі навчання складає:

 • «Міжнародні економічні відносини»: бакалавр — 21500 грн., магістр — 24600 грн.;
 • «Міжнародна логістика і митна справа»: бакалавр — 17300 грн.
 • «Міжнародний бізнес»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародні фінанси»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»: бакалавр — 21500 грн.;
 • «Туризм»: бакалавр — 17300 грн.; магістр — 16110 грн.;
 • «Готельно-ресторанна справа»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародні відносини та регіональні студії»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: магістр — 24600грн.

Вартість навчання на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу на заочній формі навчання складає:

 • «Міжнародні економічні відносини»: бакалавр — 6300 грн., магістр — 14230 грн.
 • «Туризм»: бакалавр — 6300 грн., магістр — 9490 грн.;
 • «Готельно-ресторанна справа»: бакалавр — 6300 грн.

3. Який обсяг бюджетних місць (бакалаврат) на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

Підготовка студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Ліцензована кількість місць на денній формі навчання (1 курс) — 355, з них 56 — за державним замовленням (2017–2018 навч. рік). Кількість місць за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» — 155 місць, з них 12 — за державним замовленням; за спеціальністю «Туризм» — 50 місць, з них 19 — за державним замовленням, за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» — 100 місць, з них 14 — за державним замовленням; за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» — 50 місць, з них 11 — за державним замовленням.

Ліцензована кількість місць на заочній формі навчання (1 курс) — 130, зокрема 0 — за державним замовленням (2017-2018 навч. рік). Кількість місць за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» — 50, з них 0 — за державним замовленням, за спеціальністю «Туризм» — 50, з них 0 — за державним замовленням, за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» — 30 місць, з них 0 — за державним замовленням.

4. Які документи потрібно подавати для вступу?

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил прийому), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням. Подання заяв на спеціальності (освітні програми, спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Університет створює інформаційно-консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил прийому) (за наявності). У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил прийому) (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5. Ким мають бути завірені копії документів?

Усі копії документів завіряються або працівниками приймальної комісії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу за наявності оригіналів, або в установленому законодавством порядку.

6. Сертифікати з яких предметів потрібно подавати?

Для вступу на факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу вступниками подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:

2018 рік:

7. Які вагові коефіцієнти мають конкурсні предмети при вступі на факультет?

 • Українська мова та література — 0,2
 • Іноземна мова — 0,3
 • Математика або Історія України або Географія — 0,4
 • Атестат про здобуття середньої освіти — 0,1

8. Яким може бути мінімальний бал сертифікату?

 • Українська мова та література — 100
 • Іноземна мова — 110
 • Математика або Історія України або Географія — 110

9. Чи дійсний сертифікат минулих років?

Відповідно до Правил прийому до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2018 році: у 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

10. Які форми навчання є на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу здійснює підготовку фахівців за денною та заочною (з елементами дистанційної) формами навчання. На денній формі навчання готують фахівців за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» (освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародна електронна комерція»), «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітні програми: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»; на заочній — за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

11. Чи видається диплом міжнародного зразка?

Випускникам видається додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement). Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, професійні права, інформацію про національну систему вищої освіти, а також персональні дані про особу, занесені до ЄДЕБО. Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) виготовляється та отримується разом з дипломом державного зразка. За більш детальною інформацією необхідно звертатися до деканату факультету (північний корпус університету, 3 поверх, 375 каб.)

12. Чи надається гуртожиток?

Так, студентам з інших міст надається гуртожиток. Відповідальний — заступник декана з виховної роботи А.П. Гуслєв.

13. Чи є підготовчі курси?

Центр довузівської освіти університету проводить підготовку за предметами незалежного оцінювання якості знань за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. Зокрема, українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія, англійська мова.

Форми занять — вечірня, недільна та заочна. Початок занять — по мірі комплектування груп, заняття проводяться в головному корпусі університету, майдан Свободи, 4. Час занять: по буднях — з 17:00, по суботах та неділях — з 9:00. Кількість предметів та тривалість навчання визначає учень на власний розсуд.

Докладна інформація за телефоном: (057) 707-52-70, електронна пошта: cdo@univer.kharkov.ua

14. Ким я можу працювати після закінчення університету?

Сфера діяльності випускників факультету: підприємства і організації, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, туристичні агенції, торгівельні представництва за кордоном, митниця, відділи державної адміністрації, податкові органи, апарат Верховної Ради України, дипломатична та консульська служба, вищі навчальні заклади, заклади готельно-ресторанного господарства тощо. Детальніше про працевлаштування випускників факультету можна дізнатися тут.

Яндекс.Метрика