Вибіркові дисципліни


В університеті за вибором студента організовано вивчення окремих навчальних дисциплін із циклів загальної (міжфакультетські дисципліни (МФД)) та професійної (вибіркові професійні дисципліни ) підготовки.

ПОРЯДОК ВИБОРУ МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Міжфакультетські дисципліни викладаються протягом одного семестру.

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у 3, 4, 5 та 6 семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні.

Вибір студентами міжфакультетських дисциплін відбувається посеместрово. У травні здобувачі вищої освіти обирають дисципліни для першого семестру наступного навчального року, у листопаді – для другого семестру навчального року.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить 3 кредити (90 годин) при частці аудиторних занять 33% (32 та 28 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку і передбачає виконання підсумкової залікової роботи.

Мінімальна кількість студентів у групі для вивчення міжфакультетських вибіркових дисциплін становить 15 осіб; максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися, визначається вченими радами факультетів (навчально-наукових інститутів), що пропонують дисципліну.

Для формування загального переліку міжфакультетських вибіркових дисциплін на перший семестр декани відповідних факультетів (директори навчально-наукових інститутів) не пізніше 01 квітня подають до Управління якості освіти переліки й інформаційні матеріали до міжфакультетських дисциплін. Управління якості освіти перевіряє надану інформацію, узгоджує загальний перелік міжфакультетських дисциплін з факультетами (навчально-наукових інститутами), і до 1 травня розміщує інформаційні матеріали на своєму сайті.

Для формування загального переліку міжфакультетських вибіркових дисциплін на другий семестр декани відповідних факультетів (директори навчально-наукових інститутів) не пізніше 01 жовтня подають до Управління якості освіти переліки й інформаційні матеріали до міжфакультетських дисциплін. Управління якості освіти перевіряє надану інформацію, узгоджує загальний перелік міжфакультетських дисциплін з факультетами (навчально-наукових інститутами) і до 1 листопада розміщує інформаційні матеріали на своєму сайті.

Організація проведення вибору студентами міжфакультетських дисциплін включає два етапи:

– відбір дисциплін із запропонованого переліку шляхом безпосереднього анкетування студентів (за допомогою сервісу Google Forms). Під час проведення першого етапу студенти мають заповнити анкети, що розміщені на сайті університету. В анкеті студенти обов’язково вказують три дисципліни у порядку їхньої привабливості для себе;

– підбиття підсумків анкетування та оприлюднення результатів вибору міжфакультетських дисциплін на офіційному сайті університету. Студента, який не скористався своїм правом вибору, записують на вивчення дисциплін з міркувань оптимізації числа студентів у навчальних групах.

Рекомендації щодо організації вибору міжфакультетських дисциплін

Навчальні заняття з міжфакультетських вибіркових дисциплін, проводяться в один і той же день та в один і той же час на всіх факультетах - щосереди о 12:00.

Міжфакультетські дисципліни від факультету МЕВ та ТБ на 2021/2022 н.р.


ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН (блоків дисциплін)

1. Для ознайомлення студентів із вибірковими професійним навчальними дисциплінами (блоками дисциплін) переліки й анотації цих дисциплін не пізніше 1 травня розміщуються на офіційному сайті факультету.

В анотації навчальної дисципліни вказуються попередні умови для вивчення даної дисципліни (блоку навчальних дисциплін) чи проходження спеціалізації, мінімальна кількість студентів, які можуть одночасно вивчати певну дисципліну (блок навчальних дисциплін) або проходити навчання за певною спеціалізацією (також може бути встановлена максимальна кількість студентів). Кількість запропонованих дисциплін має перевищувати, як правило удвічі, кількість дисциплін за вибором, передбачену робочим навчальним планом.

2. Для організації вивчення дисципліни (блоку дисциплін) за вибором, кожен студент до 20 травня обирає на сайті факультету дисципліни із запропонованого переліку за допомогою сервісу GoogleForms.

3. Деканат здійснює підбиття підсумків вибору студентів та оприлюднює його результати на офіційному сайті факультету. Мінімальна кількість студентів у групі для вивчення професійних вибіркових дисциплін (блоків дисциплін) становить 10 осіб. Студента, який не скористався своїм правом вибору, записують на вивчення дисциплін з міркувань оптимізації числа студентів у навчальних групах.

4. Відомості про навчальні дисципліни (блоки дисциплін), що будуть вивчатися за вибором студентів, вносяться до індивідуальних навчальних планів студентів.

Схема здійснення вибору професійних дисциплін (блоків дисциплін):

1.з 1 по 20 травня – ознайомитись на сайті факультету з переліком та анотаціями вибіркових професійних дисциплін (блоків дисциплін) залежно від своєї освітньої програми:

2. до 20 травня – здійснити вибір на відповідній сторінці сайту факультету за допомогою сервісу GoogleForms

3. після 1 червня ознайомитись з результатами розподілу студентів певних ОП для вивчення професійних дисциплін (блоків дисциплін):
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК (2022/2023):


Спеціальність БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА
292 Міжнародні
економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Міжнародний бізнес
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
Міжнародний туристичний бізнес
Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Міжнародні відносини
Міжнародні відносини та регіональні студії
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство

Відомості про навчальні дисципліни (блоки дисциплін), що вивчаються за вибором студентів, вносяться до індивідуальних навчальних планів студентів.


Інформація щодо вибору минулих років

Яндекс.Метрика