Видання кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанного бізнесу


МОНОГРАФІЇ


Білецька Я. О., Соколовська О. О., Крівцова А. С. Інноваційнітехнологіїздоровогохарчуваннявготельно-ресторанномугосподарстві. / Навч. посібн., Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2022, 144 с.

Навчальне видання націлене на забезпечення слухачів знаннями і навичками, необхідними для володіння сучасними інноваційними технологіями виробництва широкого спектра оздоровчих харчових продуктів із різних видів сировини з'ясування проблем, що стоять перед індустрією інноваційних оздоровчих продуктів, оволодіння методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологій з використанням інноваційних оздоровчих харчових інгредієнтів. Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (магістерський РВО) за галуззю знань «Сфера обслуговування».

Страпчук С.І. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки: монографія. – Львів: Вид-во «Новий світ», 2022, 380 с.

Розглянуто теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють підвищенню обізнаності в питаннях сталості аграрних систем різних рівнів шляхом поєднання фундаментальних економічних знань з екологічними та соціальними науками. Узагальнено теоретикометодологічні засади сталого розвитку підприємств аграрного сектору, розглянуто концепцію циркулярної економіки. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та існуючі бар’єри на шляху до забезпечення сталості аграрних підприємств України. Запропоновано комплексну оцінку інтегрального показника сталого розвитку підприємств аграрного сектору. На основі факторів сталої інтенсифікації запропоновано стратегії сталого розвитку на рівні підприємства. Поглиблено розуміння економічного механізму забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Миколенко О. П., Миколенко Д. В. Впровадження міждисциплінарного курсу «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан та погляд у майбутнє»: досвід та перспективи. Інноваційний університет та лідерство: проєкт і мікропроєкти. Варшава: Fundacija «Instytut Artes Liberales», 2021. C. 458-470.

В монографії представлені результати реалізації мікропроєктів в рамках міжнародного проєкту «Інноваційний університет та лідерство: проєкт і мікропроєкти». Одним із проєктів є курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан та погляд у майбутнє» (Жан Моне модуль), що реалізовувався на факультеті МЕВ та ТБ й історичному факультеті Каразінського університету. Охарактеризовано ідею міждисциплінарного курсу, особливості реалізації в українському університеті, висвітлено використовувані методи навчання – традиційні й інноваційні. Розділ може бути цікавим всім, хто реалізує або збирається започаткувати міждисциплінарний курс / освітню програму.

Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Данько – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 468 с.

У монографії розглянута головна роль інновацій у подоланні кризових явищ в економіці у цілому, а також на ринку готельно-ресторанних послуг та у міжнародній електронній комерції зокрема. Розглянуті теоретичні основи та тенденції розвитку інновацій у готельно-ресторанній сфері та міжнародній електронній комерції, проаналізовано роль інновацій, як інструмента забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної сфери в умовах турбулентності, розглянуто особливості, напрями та тенденції інноваційного розвитку підприємств готельного господарства. Проаналізовано проблеми здорового харчування і створення функціональних продуктів, та перспективи використання технологій енергозберігання у готельно-ресторанній справі. Освітлено питанні розвитку міжнар. електронної комерції, технологій 4.0.

Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я.О. Білецька. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену. Надано рекомендації з добового споживання розроблених продуктів з урахуванням вмісту збагачуючих інгредієнтів по завершенні строку реалізації. Рекомендовано для науковців і практичних фахівців галузі, а також студентів, які проводять наукові дослідження з розробки технології збагачуючих харчових інгредієнтів та спеціалізованих продуктів на їх основі.

Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з ліквально-профілактичним спрямуванням: монографія / В.І. Сідоров, Я.О. Білецька, О.О. Соколовська, А.Е. Радченко, Г.І. Дюкарева. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням. Доведено можливість формування високих споживних, лікувально-профілактичних властивостей таких кондитерських виробів як бісквіт, пастила, зефір завдяки комплексному використанню в їх складі елеміну, стевіозиду та ягідних пюре, які виявляють стабілізуючі та структуроутворюючі властивості та збагачують розроблену продукцію йодом, вітамінами та зменшують кількість цукру білого. Рекомендовано для науковців і практичних фахівців галузі, а також аспірантів та студентів, які проводять наукові дослідження з розробки технології кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним призначенням.

МОНОГРАФІЇ


Страпчук С. І., Миколенко О. П., Попова І.А., Пустова В. В. Менеджмент. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Вид. 2-ге переобл. І допов / Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2022. 356 с.

Посібник охоплює широке коло питань з управління організацією, висвітлює теоретичні положення і практичні рекомендації щодо планування, організації, мотивації та контролю діяльності. Проблемно-орієнтований підхід до навчання дозволяє оволодіти грунтовними знанням з менеджменту, розширює знання з операційної діяльності, стратегічного управління, оцінювання та комунікацій, які відповідають організаційній структурі та сприяють ефективним управлінським рішенням. Навчальний посібник може бути корисним не тільки здобувачам вищої освіти, а й керівникам організацій, підприємцям та викладачам.

Решетняк О. І. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020.

Досліджено організаційне, нормативно-правове забезпечення ННТД, визначено особливості підготовки наукових кадрів у країнах світу й Україні. Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку ННТД в Україні, визначено основні проблеми та виклики. Запропоновано методичний підхід дослідження проблем забезпечення ННТД на основі когнітивного підходу, що дозволив побудувати проблемне поле, встановити взаємовплив проблем забезпечення ННТД і розробити сценарії розвитку проблемної ситуації залежно від керівних впливів. Розроблено методичні рекомендації до визначення напрямків удосконалення забезпечення ННТД. Для фахівців системи державного та регіонального управління, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку наукової і науково-технічної діяльності.