Організація навчального процесу


Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу навчання студентів відбувається за денною, заочною та екстернатною формами, які можуть поєднуватися. Навчальний процес за денною формою організовується за семестровою системою. Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше, ніж 8 тижнів.

Успішність студента, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, фіксується в індивідуальному навчальному плані, який містить інформацію про перелік навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження та оцінювання студента.

Навчальний процес здійснюється у формах навчальних та індивідуальних занять, практик, контрольних заходів та самостійної роботи. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття (курсові роботи, реферати) та консультації.

Контроль успішності студентів здійснюється у формі усного опитування, письмового тестування колоквіуму, виступів студентів на семінарських заняттях. З цією ж метою проводяться модульні та ректорські контрольні роботи. Після закінчення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем проводиться державна атестація.

Інформацію про кураторів академічних груп, а також графік навчального процесу, розклад занять, розклад відкритих лекцій, нормативні документи, розклад заліків та екзаменів та типові документи розміщено у відповідних рубриках.

Яндекс.Метрика