Графік засідань науково-методичної комісії


Науково-методична комісія факультету на засіданнях:

  • обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультетіі на кафедрах;
  • готує для розгляду вченої радою факультету проекти нормативних, навчально-методичних документів (навчальнихпланів, робочих навчальних планів робочих програм навчальних дисциплін тощо);
  • проводить аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу ірозробляє рекомендації з підвищення його якості;
  • готує питання з освітньої і науково-методичної роботи на засідання вченої радифакультету;
  • координує навчально-методичну діяльність кафедр;
  • розглядає плани видання навчально-методичної літератури;
  • організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;
  • аналізує зміст відкритих занять здобувачів вчених звань,
  • розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

Комісія проводить засідання щомісяця відповідно до затвердженого плану роботи.
План-графік засідань науково-методичної комісії факультету на 2023/2024 навч. рік