Гапоненко Ганна Ігорівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у ResearcherID

Контактна інформація:

Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: +38 (097) 943-30-52
E-mail: a.i.gaponenko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • постійна учасниця та співорганізатор численних міжнародних та національних наукових та практичних конференцій з туризму, учасниця проєкту Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»;
 • науковий консультант установи Обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму»;
 • відповідальний секретар Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Наукові інтереси:

туризм як спосіб вирішення глобальних проблем людства, тенденції та перспективи розвитку туристичної галузі України, сталий розвиток економіки, проблеми забезпечення енергоресурсами людства, підвищення енергетичної ефективності економіки

Курси, що викладаються:

 1. Туристичне країнознавство
 2. Сільський зелений туризм
 3. Економіка та планування діяльності підприємств туризму
 4. Менеджмент туризму
 5. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі

Основні публікації:

 1. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Організація сільського зеленого туризму: підручник для студентів спеціальності «Туризм» [Organization of rural green tourism: atutorial for students of the specialty "Tourism"]. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга»», 2021. 300 с.
 2. Haponenko H. І.,Kravchuk I. I., Kravchuk I. A., Shamara I. M., Marchuk N. A. The information means to promotion green tourism.Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2019. Vol 4, No 31. Р. 497-505 (Web of Science).
 3. Haponenko H., Shamara I. Rural green tourism: hidden opportunities for Ukraine / Research and Innovation: Collection of scientific articles. USA, New York: Yunona Publishing, 2019. Р. 143-147.
 4. Гапоненко Г.І., Куликовська Д.Н. Перспективи конвергенції вітчизняного та європейського енергетичних ринків в контексті євроінтеграції України [Perspectives of convergence of domestic and European energy markets in the context of European integration of Ukraine]. Вiсник ХНУ iменi В. Н. Кapaзiнa. Сеpiя«Мiжнapoднi вiднoсин. Екoнoмiкa. Кpaїнoзнaвствo. Туpизм». 2019. № 9. С. 11-17.
 5. Гапоненко Г.І., Василенко В.Ю. Перспективи використання технології блокчейну в туристичній галузі [Prospects for the use of blockchain technology in the tourism industry]. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. № 10. С. 193-199.
 6. Гапоненко Г.І., Василенко А.В. Over- та under-tourism як взаємозалежні явища сучасного глобалізованого світу [Over- and under-tourism as interdependent phenomena of the modern globalized world]. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С.6-12.
 7. Гапоненко Г.І., Шульга Н.В. Сучасні тенденції та перспективи впровадження інформаційних технологій в туристичній галузі України [Modern trends and prospects for introducing information technologies in the tourist industry of Ukraine]. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. №11. С. 102-111.
 8. Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії [Priority Directions of Ensuring Sustainable Development of Tourism of Ukraine in the Context of Pandemic]. Бізнес Інформ. 2021. № 5. C. 140–150.
 9. Гапоненко Г. І., Василенко А. В., Шамара І.М. Перспективи організації Зелених шляхів в Україні як пріоритетний напрямок розвитку ринку внутрішнього туризму [Prospects for organizing green paths in Ukraine as a priority direction of the development of the domestic tourism market]. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 13. С. 231-240.
 10. Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах [The main trends in the development of the restaurant economy in modern conditions]. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14. С. 132-141.