Шаповаленко Марина Володимирівна


доктор політичних наук, професор

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: m.shapovalenko@karazin.ua

Наукові інтереси:

транзитологія, теорія політичної модернізації, порівняльний аналіз парламентаризму, неоінституціоналізм

Курси, що викладаються:

 1. Геополітика та геостратегія сучасного світу
 2. Політичний розвиток та політичні системи країн світу
Основні публікації:
 1. Політичні рішення // Політологія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М.Сазонов.- Харків:Фоліо, 1998. - С.362-383.
 2. Модернізаційні ефекти сучасного перехідного суспільства (функціональний аналіз латентних факторів) // Вісн. Харк. держ. ун-ту «Питання політології». 1998.- №412. - С.51-57.
 3. Political modernization and cultural dialog // Human rights in cultural dialog. International scientific conference -M., RGGU, 1998. - Р. 226-228.
 4. Демократичний транзит посткомуністичного типу: особливості та дилеми/ Вісн. ун-ту внутрішніх справ.-1999.- №9.- С.373-380.
 5. Криза проникнення та проблеми регіонального управління у демократичному транзиті посткомуністичного типу (компаративний аналіз)//Актуальні проблеми історії та культури України: Зб. наук. праць. Частина 2. - Миколаєв-Одеса, 2000.- С.187-197.
 6. Консолідована демократія в Україні: перспективи розвитку // Розвиток демократії в Україні: Матер. Міжнародної наук. конференції (Київ, 29 вересня - 1 жовтня 2000 р.).- К., 2001.-С.341-356.
 7. Політичне прогнозування / Політологія: Підручник. Вид. 2-ге / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка . - К.: Академія, 2001.- С. 498-510 ( у спів.).
 8. Теорія хвиль демократизації // Український енциклопедичний політологічний словник. 2-ге видання. - К., 2004. - С. 654.
 9. Канада: между короной и либеральной демократией // Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира/ под ред. В.С. Бакирова, Н.И.Сазонова. - Х.:ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. - С. 332-376.
 10. Демократичний транзит по-українському: знову початок чи початок початку?// Агора.-Вип.1 - К.: Стилос, 2005. - С.97-108.
 11. Від демократичного переходу до політичної трансформації або перверсії політичного розвитку України // Нова парадигма. -К., 2006 .- Вип.58.- С.155-163.
 12. Соціально-політичні розколи як чинники демократичного транзиту України.// Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матер. ІУ Міжнар. наук. конференції (Ялта,28 -30 вересня 2006 р.). - К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2007.- 535 с.- С.61-67.
 13. Политическое развитие современных переходных обществ: теоретические подходы и основные тенденции: Монография.- Харьков, 2007.- 340 с.
 14. Глобалізація: виклики та можливості для демократії // Основи демократії: Підручник для навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Вид.3. -Львів: Астролябія, 2009.- С.716-746.
 15. Політична система України у контексті геополітичних викликів// Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна «Питання політології».-2009.- № 861.-С.101-108.