Писаревський Микола Ілліч


кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, заступник декана з організаційно-виховної роботи, директор організаційно-інформаційного центру туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи

Профіль у Google Академії

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: pisarevskiy@karazin.ua

Наукові інтереси:

економіка, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання, туризмознавство

Курси, що викладаються:

 1. Економіка України
 2. Організація самодіяльного туризму

Публікації:

 1. Писаревський, М. І. Оцінка параметрів ризику рейдерських захватів корпоративного підприємства // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016. Вип. 8. С. 249-254.
 2. Писаревський, М. І. Аналітичний аспект оцінки ризику рейдерського захвату підприємств машинобудування // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2016. Вип. 2. С. 313-317.
 3. Писаревський, М. І. Формування механізму економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). Збірник наукових праць. Х.: НТУ «ХПІ». 2017. № 46 (1267). С. 158-165.
 4. Момот, Т. В., Писаревський М. І. Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування // Проблеми економіки: наук. журн. Хaрків: ХНЕУ, 2015. № 4. С. 309-319.
 5. Писаревський, М. І. Теоретичні основи формування сутності поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства» // Науковий журнал Бізнес-Інформ. Харків: ХНЕУ, 2017. № 5. С. 20-25.
 6. Писаревський, М. І. Пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств машинобудування в напряму протидії рейдерству // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ, 2017. № 59. С. 149-157.
 7. Писаревський, М. І. Забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування у напрямку протидії рейдерству: організаційно-економічний аспект // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія Економіка. Полтава: ПУЕТ, 2017. № 3. С. 154-159.
 8. Писаревський, М. І. Підходи до побудови функціональної структури забезпечення економічної безпеки підприємства машинобудування // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ, 2017. № 60. С. 191-199.
 9. Момот, Т. В., Писаревський М. І. Сценарний підхід до розробки стратегії попередження рейдерського захоплення підприємства машинобудування // Науковий журнал Бізнес-Інформ. Харків: ХНЕУ, 2017. № 12. С. 20-25.
 10. Писаревський, М. І. Комплексні когнітивні імітаційні технології як засіб дослідження та попередження ризику рейдерського захоплення підприємства // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса: ФОП Головко О.А., 2017. Т. 22. Вип. 12 (65). С. 100-105.
 11. Писаревський, М. І. Протиправне поглинання та рейдерство як загроза фінансово-економічній безпеці в Україні в умовах євроінтеграції // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції», 26-27 листопада 2015 року // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [ред. кол.: В. Момот, Н. Є. Лелюк, І. А. Краївська]. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С. 108-111.
 12. Litvinenko, V., Kadnychanskyy M., Grynchenko O., Pysarevskyi M. Corporate Governance in Information Age: Actual Trends / // NEW TRENDS 2016 – 11th international scientific conference The collection of articles, 24-25.11.2016, Znojmo. Р. 250-258.
 13. Писаревський, М. І. Поняття «рейдерство» в системі економічної безпеки підприємства // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної е-конференції, 27 березня 2017 року, м. Київ. Київ: КНЛУ, 2017. С. 208-212.
 14. Писаревський, М. І. Практичний підхід до оцінки зовнішнього середовища економічної безпеки підприємства // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції», 19-20 квітня 2017 року // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Харків: ХНУБА, 2017. Ч. 2. С. 208-211.
 15. Писаревський, М. І. Економічна безпека та рейдерство в системі наукових категорій // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року. Одеса: Бондаренко М.О., 2017. С. 41-42.
 16. Писаревський, М. І. До проблем розвитку рейдерства в України: аналітичний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи», 29-30 вересня 2017 року. У 2-х частинах. Дніпро: ПДАБА, 2017. Ч. 1. С. 101-105.
 17. Писаревський, М. І. Складові механізму забезпечення економічної безпеки підприємства у напряму протидії рейдерству // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 25-26 жовтня 2017 року // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 187-189.