Подлепіна Поліна Олександрівна


кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Scopus

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: podlepina@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • гарант освітньої програми «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 • лектор міжнародного проєкту “JOUKRAINE – Joint Online Learning with KharkivUniversities (Ukraine)” за підтримки DAAD («Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis» 2022);
 • учасниця проєкту Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»;
 • учасниця проєкту ERASMUS+ Jean Monnet BCETE за модулем «Створення бізнесу: Європейські тенденції та приклади» (“Business Creation: European Tendency and Examples”);
 • автор понад 80 наукових, навчальних та навчально-методичних праць;
 • постійна учасниця профільних міжнародних та національних науково-практичних конференцій, вебінарів та тренінгів;
 • член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»;
 • має сертифікат B2 (Pearson Test of English General)

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Технологія дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі, стажування на кафедрі готельного та ресторанного бізнесу посвідчення про підвищення кваліфікації;
 • Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця , підвищення кваліфікації за програмою «Modern methods and trends in hotel and restaurant business management and organization: European experience» («Сучасні методи та тренди організації та управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу: європейський досвід (на прикладі готелів мережі HVD (Болгарія)», 2022;
 • Університет прикладних наук Південної Вестфалії (м. Мешеде, Німеччина), міжнародне стажування у проекті «JOUKRAINE – Joint Online Learning with Kharkiv Universities» в рамках міжнародної програми DAAD «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis»,2022;
 • випускниця курсів «Операційний менеджмент готелю», «Бездоганний сервіс для служби прийому та розміщення», «Безперебійний сервіс в готелі» від провідних практиків готельно-ресторанного бізнесу України

Наукові інтереси: особливості організації готельного бізнесу: міжнародний та національний досвід; побудова стандартів обслуговування, сервіс-дизайн та сервіс-менеджмент, підвищення ефективності операційних процесів в готелях, сучасні тенденції розвитку міжнародного та вітчизняного туристичного бізнесу, туроператорська діяльність

Курси, що викладаються:

 • Організація готельного господарства
 • Організація готельного бізнесу
 • Туроперейтинг
 • Міжнародний туристичний бізнес (англійською мовою)
 • Управління стартапами

Основні публікації:

 1. Parfinenko A., Yevtyshenko O., Panova I., Podlepina P., Onatskyi M. International tourism as a tool of European integration within Eastern European countries // Problemy ekorozwoju -Problems of sustainable development, 2022, 17 (2): 186 -196 (Scopus)
 2. Подлепіна П. О., Кучечук Л. В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в постковідному світі. [The Problems and Perspectives of the International Tourism Development in the Post-Covid World] Бізнес Інформ. 2022. №7. C. 155–161.
 3. Подлепіна П. О. Особливості, напрями та тенденції інноваційного розвитку підприємств готельного господарства. [Features, directions and tendencies of innovative development of the hotel industry]. Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с. – С.84-105
 4. Подлепіна П. О. Сучасний стан та проблеми класифікації готельних підприємств: міжнародний та національний досвід [Current state and problems of the hotel enterprises classification: international and national experience] - Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412с.
 5. Основи готельно-ресторанної справи [Basics of hotel and restaurant business] : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с.288
 6. Подлепіна П. О. Вплив міжнародного туризму на макроекономічну динаміку країн, що розвиваються [The impact of international tourism on the macroeconomic dynamics of the developing countries] / П. О. Подлепіна. – Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 1(211). – С. 21-29
 7. Подлепіна П. О. Оцінка динаміки розвитку сегментів міжнародних туристичних послуг в контексті вимірів сталого розвитку [Assessment of the development dynamics of the international tourism services segments in the context of dimensions of sustainable development] / П. О. Подлепіна. – Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 3(213). – С. 20-29
 8. Подлепіна П. О. Туристична політика зарубіжних країн. Іспанія (розділ 2.4) [Tourism policy of foreign countries. Spain]. - Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
 9. Подлепіна П. О. Туристична дестинація як об’єкт іміджмейкінгу [Tourist destination as an object of image-making]. – Туристичний імідж регіону: Монографія / За ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 312 с.
 10. Подлепіна П. О. Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності [Trends in the hotel industry development of Ukraine in conditions of turbulence] // Вісник ХНУ ім. Каразіна. – Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2016. – Випуск 5. – С. 150-156.
 11. Подлепіна П. О. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області [Current state and prospects of hotel industry development in Kharkiv region]/ П. О. Подлепіна, О. В. Євтушенко, І. А. Чуєнко // Вісник ХНУ ім. Каразіна. – Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».- 2017. - Випуск 6. – С. 191-197
 12. Подлепіна П. О. Якість готельних послуг як детермінанта споживчої лояльності [Quality of hotel services as a determinant of consumer loyalty]/ П. О. Подлепіна // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 273-275
 13. Подлепіна П. О. Вплив пандемічної кризи на функціонування готельного господарства [The impact of the pandemic crisis on the hotel industry functioning] / П. О. Подлепіна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: зб.тез доп. Міжн. Наук.-практ. Конф. (26-27 листопада 2020р, м. Львів). – Львів: ЛДУФК ім.. Івана Боберського, 2020. – С. 91-93
 14. Подлепіна П. О. Сучасні вимоги до підготовки фахівців індустрії гостинності: кроскультурний аспект [Modern requirements for the training of hospitality industry professionals: cross-cultural aspect.]