Парфіненко Анатолій Юрійович


кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 706-06-46
Адреса: ауд. 366, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: parfinenko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • гарант освітньої програми «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, сертифікат про зразкову акредитацію;
 • заступник голови науково-методичної комісії МОН України з туризму, один з розробників новітніх галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності №242 «Туризм», освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» (2018) та «магістр» (2021);
 • експерт національного фонду досліджень України;
 • член координаційної ради з питань розвитку туризму при Харківській обласній державній адміністрації та Туристичної ради при Харківському міському голові;
 • автор близько 120 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, один із засновників, відповідальний редактор, а нині заступник головного редактора серії Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».

Член науково-технічної ради Державного агентства України з туризму і курортів Міністерства інфраструктури України (2011-2015), наукової ради Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2016-2019).

Підвищення кваліфікації:

Університет менеджменту в місті Варна / Varna University of Management, «Strategies for modernisation of higher education in the context of a globalised world» (теоретичні та практичні заняття, 180 год.), з 4.01. 2021 року по 22.01 2021 р. Certification of completion, №306/22.01.2021.

Нагороди:

 • подяка та грамота Голови Харківської обласної державної адміністрації;
 • подяка Харківської обласної Ради та Харківського міського голови;
 • переможець конкурсу Найкращий молодий науковець Харківщини у галузі соціально-економічних наук (номінація «Каразінська премія»).

Наукові інтереси:

роль міжнародного туризму в світовій політиці та глобальному розвитку, регіонально-політичні студії, управління регіональним розвитком туризму, проблеми формування туристичного іміджу держави

Курси, що викладаються:

 1. Вступ до спеціальності (міжнародні відносини та регіональні студії)
 2. Туризмологія
 3. Управління регіональним розвитком туризму.
 4. Культурний туризм та креативні індустрії
 5. Переддипломний семінар (ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії»)

Основні публікації:

 1. Parfinenko A. (2021). International Tourism as a Neoliberal Practice of Chinese Influence in the Western Balkans, Actual Problems of International Relations, Vol 1 No 146: 14-28.
 2. Parfinenko, A., Yevtushenko, O., Panova, I., Podlepina, P., & Onatskyi, M. (2021). International tourism as a tool of European integration within eastern European countries. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 1568-1584. (Scopus)
 3. Парфіненко A. (2020). Балканський вимір європейської безпеки в світлі геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу / Парфіненко А. Ю. // Філософія та політологія в контексті сучасної культури,12(1), 222-232.
 4. Parfinenko, Anatolij (2020). “The Russian World” on the Budva Riviera: Tourism and Foreign policy process in the Montenegro. Actual Problems of International Relations. 27-40.
 5. Nadiia Stezhko, Yaroslav Oliinyk, Larysa Polishchuk, InnaTyshchuk, Anatoliy Parfinenko, Svitlana Markhonos (2020), International Tourism in theSystem of Modern Globalization Processes, International Journal of Management(IJM), 11 (3), pp. 97–106.ArticleID: IJM_11_03_011 Availableonlineat (Scopus)
 6. Парфіненко А. Ю. (2019).Туризм і мир в політично розколотих націях: кейс-стаді / Парфіненко А. Ю. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 139. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, С. 27-46.
 7. Парфіненко А. Ю. (2019). Туризм між політично розколотими націями: роль туристичних контактів у трансформації китайсько-тайванських відносин / Парфіненко А. Ю. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – Т. 39. – С. 83-91.
 8. Парфіненко А.Ю.(2019). Туризм і тоталітаризм: чи стануть туристичні потоки «троянським конем» північнокорейського режиму? // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць, Вип. 25.–С. 109-119.
 9. Anatoliy Parfinenko, Liudmyla Sokolenko, Taliat Bielialov, Nina G Karpenko, Vitaliy Tolubyak (2019), Sustainable Development of World Tourism Based on the Strategic Management, Academy of Strategic Management Journal, Volume 18, Special Issue 1, 1-7. (Scopus).
 10. Anatoliy Parfinenko «War and Peace» of Ukrainian Tourism:the Impact of Geopolitical Factors on the Tourism Process in Ukraine (2019) // Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, Issue 47. P. 3–16.

Монографії

 1. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу : міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412 с.
 2. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
 3. Туристичний імідж регіону: Монографія / За ред. А.Ю.Парфіненко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 312 с.
 4. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія/ За ред. проф. В.В. Александрова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

Підручники:

 1. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Організація сільського зеленого туризму: Підручник. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 300 с.
 2. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Сільський зелений туризм: навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). Суми: ПФ «Університетська книга», 2019. – 191 с.
 3. Лиман С. І., Парфіненко А. Ю., Посохов І. С. Історія туризму: навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2018. – 372, [16] с.
 4. Основи готельно-ресторанної справи: навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна, О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.
 5. Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство: підручник / А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров, О. О. Любіцева, – К.: Знанння, 2015. – 551 с.
 6. Туристична політика зарубіжних країн: Підручник / кол. авт. за заг. ред.Парфіненко А. Ю. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
 7. Парфіненко А.Ю. Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації (вступ до курсу «туристичне країнознавство»): навчальний посібник / А. Ю. Парфіненко. – Х.: Бурун-Книга, 2009. – 128 с.
 8. Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: Навчальний посібник / А. Ю. Парфіненко. – Х.: Бурун-Книга, 2009. – 288 с. (З грифом МОН).