Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин,
  • магістр міжнародних економічних відносин;
  • магістр міжнародних економічних відносин, міжнародна та європейська економічна інтеграція.

Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
E-mail: meo@karazin.ua

Пам'ятка абітурієнту


ПРО ПРОФЕСІЮ

«Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти, переміщення товарів, капіталу та людей через кордони набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців в цей сфері стрімко зростає.

Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. Зазвичай, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника» з широким переліком посад, зокрема, економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фінансового ринку, ринку послуг (в тому числі IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності.

Другий напрям передбачає працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

Підготовка фахівця з міжнародних економічних відносин надає конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон’юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків в межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

ПРО КАР’ЄРУ

Побудова професійної кар’єри фахівця в сфері міжнародних економічних відносин спираєтеся на комплекс накопичених знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • володіння іноземними мовами;
  • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку та аудиту та інших;
  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

Весь цей комплекс знань засвоюється студентом під час навчання за спеціальністю та використовується в подальшій професійній діяльності.

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» знаходять роботу в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, як орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Серед них транснаціональні компанії, (в т.ч. й міжнародні банківські установи), маркетингові та консалтингові підприємства, провідні вітчизняні підприємства в сфері виробництва та торгівлі. Значна кількість випускників обирають напрям роботи в інноваційних сферах економіки – ІТ-бізнесі, аутсорсингу.

Чимало випускників займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, митній службі, податкових органах, громадських організаціях). Підготовка за спеціальністю також передбачає майбутню наукову та викладацьку діяльність.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» під час навчання, крім необхідних знань і навичок безпосередньо в галузі економічної діяльності і міжнародних відносин, опановують понад 2 тис. годин мовної підготовки, яка відповідає кваліфікації перекладача англійської мови. Вивчення другої мови (французької, німецької, іспанської) відбувається за вибором студента. Особлива увага приділяєтеся аспектам економіко-математичного моделювання господарських процесів, що надає студентам можливість оволодіти методами розрахунку, аналізу та моделювання бізнес-процесів на міжнародному рівні, що вкрай важливо для практичних здібностей випускників.

Викладання дисциплін за спеціальністю проводитися профільною кафедрою, викладачі якої, окрім теоретичних аспектів викладацької діяльності, мають практичний досвід роботи в професійній сфері.

Велика увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик та стажувань продовж усіх років навчання. Базами практик є державні установи (Верховна Рада України, МЗС України, департаменти Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міської ради, Торгово-промислова палата) та підприємства державної і приватної форм власності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності.

Навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» передбачає активну участь студента у науковій роботі, в результаті якої студенти мають власні наукові публікації.

Презентація спеціальності

Яндекс.Метрика