Юрченко Світлана Олексіївна


кандидат географічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (066) 444-80-48
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: s.a.jurchenko@karazin.ua

Наукові інтереси:

демографія та територіальна організація населення, інфраструктура світу, регіональні соціально-економічні проблеми, методика наукових досліджень, міжнародний туризм, туристичне краєзнавство.

Курси, що викладаються:

 1. Основи наукових досліджень.
 2. Основи міжнародного туризму
 3. Виробнича практика для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Основні публікації:

Посібники

 1. Юрченко С.А. Инфраструктура мира : учебное пособие / С.А. Юрченко. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2006. – 328 с. (з грифом МОН України)
 2. Міжнародні економічні відносини : підручник / кол. авт.; за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. (з грифом МОН України) – Розд. : «Міжнародна міграція робочої сили», «Міжнародна виробнича інфраструктура та ії підсистеми» (у співавторстві)
 3. Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. / за ред. А.Ю. Парфіненко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 220 с. . (з грифом МОН України). – Розд. : «Туреччина».
 4. Юрченко С.О., Юрченко О.Є. Міжнародний туризм : навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини»]. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 328 с.
 5. Юрченко С.О., Юрченко О.Є. Основи наукових досліджень: навч. посiб. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2017. 204 с.
 6. Глобальні проблеми сучасності :підручник. [кол. авт.]; за ред. В. С. Бакірова (голова), А.П. Голікова, О.А. Довгаль, В. А. Пересадько, В.І. Сідорова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 632 с. Тема 9. Глобальна проблемі міжнародної міграції населення. С. 199–226.
 7. Юрченко С.О. Переддипломна (виробнича) практика : програма та методичні рекомендації до виконання [для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти]. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 24 с.

Розділ у монографії

 1. Сідоров М.В., Юрченко О.Є., Юрченко С.О. Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.
 2. Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Katowice School of Technology Monograph 28. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. 426 p. (п. 2.16. Туристична Харківщина: реалії та перспективи, 1,5 д.а.)

Статті

 1. Юрченко Е.Е., Юрченко С.А. Проблемы и перспективы развития международного туризма в Украине // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.
 2. Юрченко С.О., Батрак П.В. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2018. Випуск 8. С. 172-180
 3. Юрченко С.О., Шаповал А.О. Розвиток повітряного транспорту в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). 2019. №66 (Спецвипуск). Додаток. Ч.1. С. 105-107
 4. Iurchenko О.E., Iurchenko S.O. Modern trends of tourism development in Ukraine // ИнтерКарто. ИнтерГИС Т. 26, №3, 2020, С. 435-450 (Scopus)
 5. Кондрова А. Е., Юрченко С. А. Армения на мировом рынке туризма: современное состояние и перспективы развития. Сборник «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования». Тверь, изд-во ТвГУ, 2020. С. 240-251 (РІНЦ)
 6. Iurchenko S., Iurchenko O., Kondrova A. Africa at the world tourism market in the context globalization // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2021. Випуск 13.

Яндекс.Метрика