Писаревський Микола Ілліч


кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, заступник декана з організаційно-виховної роботи, директор організаційно-інформаційного центру туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи

Профіль у Google Академії

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: pisarevskiy@karazin.ua

Наукові інтереси:

економіка, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання, туризмознавство

Курси, що викладаються:

 1. Економіка України
 2. Організація самодіяльного туризму
Публікації:
 1. Писаревський, М. І. Оцінка параметрів ризику рейдерських захватів корпоративного підприємства // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016. Вип. 8. С. 249-254.
 2. Писаревський, М. І. Аналітичний аспект оцінки ризику рейдерського захвату підприємств машинобудування // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2016. Вип. 2. С. 313-317. UPL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/60.pdf
 3. Писаревський, М. І. Формування механізму економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). Збірник наукових праць. Х.: НТУ «ХПІ». 2017. № 46 (1267). С. 158-165.

Наукові праці у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Момот, Т. В., Писаревський М. І. Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування // Проблеми економіки: наук. журн. Хaрків: ХНЕУ, 2015. № 4. С. 309-319. (Особистий внесок: розроблено підхід до оцінки впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування).
 2. Писаревський, М. І. Теоретичні основи формування сутності поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства» // Науковий журнал Бізнес-Інформ. Харків: ХНЕУ, 2017. № 5. С. 20-25.
 3. Писаревський, М. І. Пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств машинобудування в напряму протидії рейдерству // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ, 2017. № 59. С. 149-157.
 4. Писаревський, М. І. Забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування у напрямку протидії рейдерству: організаційно-економічний аспект // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія Економіка. Полтава: ПУЕТ, 2017. № 3. С. 154-159.
 5. Писаревський, М. І. Підходи до побудови функціональної структури забезпечення економічної безпеки підприємства машинобудування // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ, 2017. № 60. С. 191-199.
 6. Момот, Т. В., Писаревський М. І. Сценарний підхід до розробки стратегії попередження рейдерського захоплення підприємства машинобудування // Науковий журнал Бізнес-Інформ. Харків: ХНЕУ, 2017. № 12. С. 20-25. (Особистий внесок: розроблено підхід до вибору та обґрунтування ефективності управлінських рішень забезпечення економічної безпеки щодо протидії рейдерству на основі інтелектуального інструментального аналізу)
 7. Писаревський, М. І. Комплексні когнітивні імітаційні технології як засіб дослідження та попередження ризику рейдерського захоплення підприємства // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса: ФОП Головко О.А., 2017. Т. 22. Вип. 12 (65). С. 100-105.
 8. Писаревський, М. І. Протиправне поглинання та рейдерство як загроза фінансово-економічній безпеці в Україні в умовах євроінтеграції // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції», 26-27 листопада 2015 року // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [ред. кол.: В. Момот, Н. Є. Лелюк, І. А. Краївська]. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С. 108-111.
 9. Litvinenko, V., Kadnychanskyy M., Grynchenko O., Pysarevskyi M. Corporate Governance in Information Age: Actual Trends / // NEW TRENDS 2016 – 11th international scientific conference The collection of articles, 24-25.11.2016, Znojmo. Р. 250-258. (Особистий внесок: окреслено особливості корпоративного управління в умовах інформаційної економіки)
 10. Писаревський, М. І. Поняття «рейдерство» в системі економічної безпеки підприємства // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної е-конференції, 27 березня 2017 року, м. Київ. Київ: КНЛУ, 2017. С. 208-212.
 11. Писаревський, М. І. Практичний підхід до оцінки зовнішнього середовища економічної безпеки підприємства // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції», 19-20 квітня 2017 року // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Харків: ХНУБА, 2017. Ч. 2. С. 208-211.
 12. Писаревський, М. І. Економічна безпека та рейдерство в системі наукових категорій // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року. Одеса: Бондаренко М.О., 2017. С. 41-42.
 13. Писаревський, М. І. До проблем розвитку рейдерства в України: аналітичний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи», 29-30 вересня 2017 року. У 2-х частинах. Дніпро: ПДАБА, 2017. Ч. 1. С. 101-105.
 14. Писаревський, М. І. Складові механізму забезпечення економічної безпеки підприємства у напряму протидії рейдерству // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 25-26 жовтня 2017 року // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 187-189.
Яндекс.Метрика